Landskapsregeringens svar RP 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 2/2021-2022

Datum

 

2022-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·      Republikens presidents framställning nr 2/2021-2022Bakgrund

Ålands lagting har den 12 januari 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Gods by Road) är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet. 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bi-laterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.

 

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

Enligt ADR får en transport som transporterar farligt gods bestå av högst en släpvagn. Den gällande separata överenskommelsen M304 tillåter att en transportenhet består av fler än en släpvagn. Sverige föreslår ett förnyande av M304-avtalet och föreslår därför att det upprättas ett nytt multilateralt se-parat ADR-avtal M342, enligt vilket en transportenhet som används vid transport av farliga ämnen kan bestå av fler än en släpvagn, med avvikelse från ADR-överenskommelsen. Liksom i nuvarande avtalet syftar också den nya överenskommelsen bl.a. till att transporterna ska vara kostnadseffektiva och således miljövänliga i och med att samma varumängd transporteras av ett mindre antal fordon. Vid internationell ADR-transport i de länder som har undertecknat den separata överenskommelsen M342 ska dessutom kraven på användning av fordonskombinationer i landet i fråga iakttas.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller aktuellt tilläggsavtal M342 konstaterar land-skapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.  

Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga.  

Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 17 februari 2022

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström