Landskapsregeringens svar RP 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 3/2020-2021

Datum

 

2021-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet.

·       Republikens presidents framställning nr 3/2020-2021

 

 

Ålands lagting har den 12 april 2021 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet.

     Eftersom överenskommelsens bestämmelser delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet.

     Överenskommelsen gäller den lagstiftning som tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring i fråga om personer som rör sig från en fördragsstat till en annan och fastställer vilken fördragsstats lagstiftning som ska tillämpas samt gäller även betalning av pensioner över gränserna. Dessutom innehåller överenskommelsen i enlighet med internationell praxis bestämmelser om beaktande av försäkringsperioder, beräkning av pensioner, verkställigheten av överenskommelsen och administrativt samarbete.

     Med stöd av överenskommelsen ska ålders-, invalid-, och familjepensioner i enlighet med Finlands arbetspensionssystem och Japans folkpensionssystem och pensionsförsäkring för arbetstagare betalas till personer som inte längre är bosatta i den fördragsstat där pensionen har tjänats in.

     Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för bl.a. landskapets anställda.

     Enligt finländsk arbetspensionslagstiftning betalas pension utomlands utan begränsningar redan i nuläget. Landskapsregeringen betalar för närvarande inte ut arbetspension till någon person som är bosatt i Japan.

     Den finländska arbetslöshetsförsäkringen omfattas av överenskommelsens materiella tillämpningsområde till den del det är fråga om vilken fördragsstats lagstiftning som ska tillämpas på en utsänd arbetstagare. Landskapet har lagstiftningsbehörigheten i fråga om det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa.

     Bland de utomeuropeiska länderna har Finland tidigare ingått överenskommelser om social trygghet med bl.a. Australien, Förenta staterna, Kanada, Indien, Kina och Republiken Korea

     Näringsavdelningens utlåtande har inhämtats när det gäller bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring.

     Näringsavdelningen konstaterar att överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan gynnar finländska företags verksamhet i japan och japanska företags verksamhet i Finland genom att förhindra dubblering av socialförsäkringsavgifter och ger ett bättre skydd för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Japan, vilket är positivt.

     Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen också träder i kraft i landskapet.

 

    

 

 

Mariehamn den 27 maj 2021

 

 

Lantråd

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund