Landskapsregeringens svar RP 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 3/2022-2023

Datum

 

2023-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·      Republikens presidents framställning nr 3/2022-2023

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 29 december 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om godkännande av och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att statsrådets genomförandeförordning ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Gods by Road) är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Även Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (TFÄ-direktivet) innehåller en bestämmelse om att medlemsstaterna kan ingå multilateral separata ADR-överenskommelser.  

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

Tyskland föreslår den multilaterala separata överenskommelsen M347. Överenskommelsen gäller klassificering av transporter av ämnen som innehåller apkoppvirus. Det ska i fortsättningen vara möjligt att klassificera ämnen som innehåller apkoppvirus, med undantag för kulturer, på samma sätt som andra motsvarande virus i riskklass 3. Med den separata överenskommelsen M347 vill man få framförhållning med tanke på den ändring av klassificeringen som preliminärt har antagits i Förenta Nationernas modellregelverk för transport av farligt gods. Överenskommelsen upphör att gälla 31.12.2025.

 

Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) får Transport- och kommunikationsverket underteckna en separat överenskommelse av teknisk natur för Finlands del. Transport- och kommunikationsverket undertecknade avtalet M347 24.10.2022. Statsrådet utfärdade en förordning om ikraftträdande av avtalet 27.10.2022.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller aktuellt tilläggsavtal M347 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.  

 

Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. 

 

Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 9 februari 2023

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström