Landskapsregeringens svar rp 4/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2016-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 4/2016-2017

 

Ålands lagting har den 18 november 2016 begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

     Parisavtalet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 61/1994) ingicks i Paris den 12 december 2015 och syftar till att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen betydligt under två grader Celsius, och att fullfölja ansträngningar att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå, öka anpassningsförmågan och främja klimatmässig motståndskraft samt göra finansflöden förenliga med en riktning mot låga utsläpp av växthusgaser. Genom avtalet förbinder sig parterna till att vidta ökade åtgärder för att minska utsläpp, anpassa sig till klimatförändringen och främja genomförandet av mål som uppställs i avtalet. Parterna förbinder sig till att uppnå de utsläppsminskningsmål som de själva har uppställt samt utarbeta nödvändiga politiska åtgärder för att uppnå dessa mål. Parisavtalet gäller tiden efter 2020, då Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod redan har upphört. Parisavtalet är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsländernas behörighethet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet.

     I ett utlåtande till miljöministeriet den 8 mars 2016 angående undertecknandet av Parisavtalet om klimatförändring framförde landskapsregeringen att landskapsregeringen ställer sig positivt till Finlands undertecknande av Parisavtalet. Begränsningen av ökningen i den globala medeltemperaturen är nödvändig för att säkerställa kommande generationers levnadsmöjlig-heter. Landskapsregeringen stödjer således Finlands deltagande i nationernas gemensamma åtagande att minska sådana utsläpp, som främjar klimatförändringen. Ytterligare meddelade landskapsregeringen att landskapsregeringen är redo att delta i Finlands utsläppsminsknings- och klimatanpassningsmål till den delen som motsvarar Ålands del av Finlands areal och befolkning.

     Landskapsregeringen konstaterar att genomförandeåtgärder för Parisavtalet berör flera områden som landskapet har behörighet på enligt 18 § självstyrelselagen, exempelvis miljövård, jord- och skogsbruk och näringsverksamhet. Landskapsregeringen konstaterar också att Europeiska unio-nens medlemsländer planerar att till stora delar genomföra kraven i Parisavtalet genom olika gemensamma bestämmelser. Europeiska unionens och dess medlemsstaters första utsläppsminskningsmål som de tillsammans har uppställt för 2021–2030 verkställs genom unionens lagstiftning om klimat- och energiramen. Kommissionen har för detta ändamål gett lagstiftningsförslag om reformen av utsläppshandelssystemet, om medlemsstaternas utsläppsminskningar inom områden som inte omfattas av utsläppshandeln dvs. den så kallade bördefördelningssektorn samt om integrering av sektorn mark-användning, förändrad markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat- och energiram för 2030.

     För Ålands del är dessutom den beslutade utvecklings- och hållbarhetsagendan ett viktigt styrdokument i genomförandet av åtagandena i Parisavtalet. Särskilt de strategiska målen 6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet och 7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är viktiga. Ytterligare strategiska arbeten som pågår är arbetet med en klimat- och energistrategi, ett skogsprogram och en hållbar livsmedelsstrategi. Dessa kommer bl.a. att användas som underlag för åtgärder i kommande landsbygdsutvecklingsprogram, strukturstödsprogram och havs- och fiskeriprogram för programperioden efter år 2020.

     Landskapsregeringen förordar att Parisavtalet träder i kraft i landskapet. I dagens läge är det inte klart vilka konkreta lagstiftningsåtgärder som krävs för att uppfylla Parisavtalet, men det förväntas finnas behov av sådana, i första hand för att genomföra kommande EU-direktiv.

 

 

 

Mariehamn den 22 november 2016

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa