Landskapsregeringens svar RP 4/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 4/2022-2023

Datum

 

2023-xx-xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas

·      Republikens presidents framställning nr 4/2022-2023

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 4.1.2023 begärt in ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas (RP 296/2022).

 

Behörighetsfördelning

Förslaget berör näringsverksamhet, vilket omfattas av åländsk lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen (1991:71) 18 § 22 punkten.

 

Propositionens innehåll

Den aktuella propositionen, RP 296/2022, syftar till att sätta i kraft ett avtal mellan Estland och Finland gällande gasförsörjningstrygghet.

 

Bakgrunden till avtalet är förordning (EU) 2017/1398 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010. Enligt artikel 13 i den förordningen ska medlemsstater som är sammanlänkade med varandra via en naturgasledning i samråd sinsemellan fastställa dessa tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang.

 

Det föreslagna avtalet strävar efter att lindra effekterna av en allvarlig kris som inte kan lösas när sedvanliga marknadsmekanismer eller parternas beredskapsplaner inte kan trygga gasförsörjningen.

 

I artikel 1.2 i överenskommelsen konstateras att om överenskommelsen aktiveras, ska den tillhandahållande parten vidta nödvändiga solidaritetsåtgärder i sitt gassystem för att förse de solidaritetsskyddade kunderna i den begärande partens gassystem med gas. Dessa åtgärder tillämpas dock enligt artikel 1.4 inte på användningen av gas från slutanvändarnas egna krislager som slutanvändaren är skyldig att upprätthålla i enlighet med den nationella förebyggande åtgärdsplan eller nationella krisplan som avses i artikel 8 i förordningen om gasförsörjningstrygghet.

 

Ställningstagande

Som konstaterades vid notifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (diarienummer K26/09/1/10) så förekommer naturgas och naturgasnät inte inom landskapet Åland.

 

Således kommer den föreslagna överenskommelsen ej att ha en direkt påverkan på Åland.

 

Elpriset skulle eventuellt kunna påverkas indirekt. Emellertid härrör majoriteten av den importerade elen på Åland från Sverige, varför en sådan påverkan skulle bli marginell.

 

Med anledning av det ovan anförda finner landskapsregeringen inga hinder mot att lagtinget ska kunna lämna sitt bifall till att den föreslagna lagen träder i kraft.

 

 

Mariehamn den 8 juni 2023

 

 

 

Lantråd                                                  Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister                                                 Christian Wikström