Godkännande av lagen och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.

Republikens presidents framställning RP 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Republikens presidents framställning om att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom land-skapets behörighet.

Åtgärder