Landskapsregeringens svar RP 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 4/2020-2021

Datum

 

2021-04-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till

Ålands lagting om regeringens proposition till

riksdagen om godkännande av ändringar i

Wienöverenskommelsen om besiktning samt

sättande i kraft av överenskommelsen

Republikens presidents framställning nr 4/2020-2021

 

Bakgrund

 

Ålands lagting har den 13 april 2021 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till en lag om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (Wienöverenskommelsen).

 

Eftersom Wienöverenskommelsen och ändringar i den i sin helhet hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförfattningen ska träda i kraft även på Åland.

 

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen har landskapet behörighet i fråga om vägtrafik.

 

 

Allmänt om Wienöverenskommelsen

Wienöverenskommelsen ingicks i Wien år 1997. Finland är part till överenskommelsen, som sattes i kraft i Finland den 19 juni 2001 genom förordning av republikens president (FördrS 35/2001).

 

Lagtinget har gett sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen ska gälla även på Åland. Lagtinget har också år 2005, 2007 och 2013 lämnat bifall till förordningar enligt vilket innehållet förändrats.

 

Wienöverenskommelsen innehåller enhetliga krav på periodiska besiktningar av hjulförsedda fordon. Överenskommelsen kom till som en följd av parternas oro för den tilltagande vägtrafiken och den därmed ökade mängden faror och olägenheter. Överenskommelsen avser att på ett gemensamt sätt lindra allvarliga säkerhets- och miljöproblem. Att hitta gemensamma normer för periodisk besiktning, både avseende krav och periodicitet, var också ett sätt att förenhetliga konkurrensvillkoren mellan vägtrafikidkare.

 

 

Den aktuella begäran om bifall

År 2018-2020 gjordes vissa förändringar i Wienöverenskommelsen, som folkrättsligt började gälla då. De har dock inte godkänts formellt i Finland eller satts i kraft. Den lag som presidenten nu begär lagtingets bifall till avser att korrigera detta.

 

Att presidentens begäran nu rör en lag som sätter i kraft hela Wienöverenskommelsen beror på att riket gör bedömningen att många av överenskommelsens bestämmelser rätteligen hör hemma på lagnivån. Det är, enligt propositionen, fråga om en exceptionell lagstiftningsåtgärd genom vilken man i efterhand ger ställning av lag åt en överenskommelse och åt en del av bestämmelserna i de normer som fogats till överenskommelsen.

 

De förändringar som gjordes i Wienöverenskommelsen år 2018-2020 omfattar dels de nya normerna 3 och 4 rörande krav på vissa fordon som inte använder fossila bränslen, dels smärre tekniska ändringar i normerna 1-2. Förändringarna har genomförts som en följd av att EU har gjort förändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (provningsdirektivet). Ändringarna i Wienöverenskommelsen har gjorts för att rättsakterna ska stämma överens. 

 

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att Wienöverenskommelsen ska gälla på Åland. Bifall har också tidigare lämnats till förändringar i överenskommelsen.

 

De tillägg och ändringar som gjorts till Wienöverenskommelsen och som nu blir nya för Åland, leder inte till något behov av lagstiftningsåtgärder på Åland. Bestämmelserna som sådana gäller redan här eftersom de överensstämmer med provningsdirektivet, som har implementerats i åländsk rätt.

 

Att presidenten nu begär bifall till att Wienöverenskommelsen som helhet sätts i kraft genom lag ska ses som en formell åtgärd för ordningens skull, snarare än något som förändrar det faktiska rättsläget för fordonsägare.

 

Mot bakgrund av detta föreslår landskapsregeringen att lagtinget ger sitt bifall till att den lag som presidentens begäran avser träder i kraft på Åland.

 

 

 

Mariehamn den 29 april 2021

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström