Landskapsregeringens svar rp 5/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2014-02-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 5/2013-2014

 

Ålands lagting har den 16 januari 2014 begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen.

     Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, Esbokonventionen, innehåller skyldigheter att bedöma miljökonsekvenserna av vissa verksamheter i ett tidigt skede av planeringen och förpliktar staterna att underrätta och samråda med varandra om alla större projekt som kan antas ha betydande skadlig miljöpåverkan över nationsgränserna. Genom ändringen av Esbokonventionen utvidgas bl.a. definitionen av ”allmänheten” i artikel 1(x) i konventionen.

     Esbokonventionen och ändringen av den innehåller bestämmelser som gäller förvaltningsförfarande och utförande av miljökonsekvensbedömning på vilka områden lagtinget har lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 1, 4 och 10 punkten i självstyrelselagen om landskapets och kommunernas myndigheter och natur- och miljövård.

     Esbokonventionen har genomförts i landskapet genom landskapslagstiftningen om miljökonsekvensbedömning. Landskapsregeringen gav utlåtanden i olika skeden till utrikesministeriet och miljöministeriet i början av 1990-talet i arbetet med konventionen.

     I ett utlåtande till miljöministeriet den 28 augusti 2012 över förslaget till proposition om ändringen av konventionen har landskapsregeringen konstaterat att konventionsändringen inte innebär något behov av ändring av landskapets lagstiftning om miljökonsekvensdedömning då envar har rätt att delta i miljökonsekvensbedömningsförfarandet enligt landskapslagstiftningen. Landskapsregeringen hade inte något att invända mot miljöministeriets förslag.

     Landskapsregeringen har inget att invända mot att konventionen och ändringen av den träder i kraft i landskapet.

 

 

 

Mariehamn den 27 februari 2014

 

 

Lantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Carina Aaltonen