Landskapsregeringens svar rp 5/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 5/2016-2017

Datum

 

2017-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 5/2016-2017

 

Ålands lagting har den 18 november 2016 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Begäran är gjord i enlighet med lagstingordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Turkmenistan i december 2015 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

 

Mellan Turkmenistan och Finland finns inget tidigare gällande dubbelbeskattningsavtal. Det föreslagna avtalet följer i huvudsak OECD:s modellavtal med undantag av beskattningen av royalty. Båda staterna tillämpar avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

 

Artikel 12 gällande royalty, avviker från OECD:s modellavtal i det hänseende att den ger också till källstaten rätten att beskatta royalty.

 

Avtalet träder i kraft trettio dagar efter dagen för det senare av de meddelanden, med vilka de avtalslutande staterna meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

 

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Skatteavtalet med Turkmenistan innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.a.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Ålands behörighet nämns inte särskilt av avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuellt införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Vidare är det oklart om enbart en förändring i beskattningsbehörighet mellan landskapet och riket avseende de skatter som omfattaas av avtalet inte kräver någon åtgärd förutsatt att innehållet i skattelagstiftningen inte ändras. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftningen.

 

Propositionen anses inte ha några betydande ekonomiska verkningar, eftersom det år 2014 betalades sammanlagt 3 000 euro inkomst (annan betalning liksom stipendium, försäkringsersättning eller andel i personalfond) från Finland till Turkmenistan. Tillämpningen av avtalsbestämmelserna innebär i Finland att kommunerna och staten samt församlingarna inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en ringa del av sina skatteintäkter för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till proposition om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

Mariehamn den 2 februari 2017

 

 

Vicelantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa