Landskapsregeringens svar RP 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

·      Republikens presidents framställning nr 5/2019-2020

 

Ålands lagting har den 10 februari 2020 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Tyskland trädde i kraft den 19 februari 2016 och tillämpades första gången vid beskattningen för år 2018. Finland har omfattande dubbelbeskattningsavtal som innehåller bestämmelser om nästan alla de ärenden som behandlas i OECD:s dubbelbeskattningsavtal med sammanlagt 76 stater. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalsslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i november 2019 ingångna protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. De ändringar som genomförs genom protokollet har som syfte att bekämpa skatteflykt och ändringarna genomförs som ett led i att genomföra de ändringar som utarbetats i OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) mångåriga projekt och utredning om skattebaserosion och vinstförflyttning (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting). Genom projektet infördes en multilateral konvention som en av åtgärderna. Finland har beslutat att anpassa sina inkomstskatteavtal i enlighet med konventionen, och specifikt för Hongkong, de nordiska länderna, Bulgarien och Tyskland anpassas avtalen genom vanliga skatteavtalsförhandlingar.

 

Genom protokollet ändras avtalets namn och preambel och så fogas till avtalet en bestämmelse om förhindrande av avtalets missbruk. Namnet ändras så att förutom att förhindrande av kringgående av skatt också förhindrande av undvikande av skatt nämns. I preambeln läggs till ytterligare en målsättning att avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom kringgående eller undvikande av skatt (s.k. treaty-shopping), genom vilken man syftar till att personer med hemvist utanför avtalsstaten indirekt ska åtnjuta förmåner enligt avtalet. Den nya bestämmelsen om förhindrande av avtalets missbruk inkluderar en genomsynsmekanism till avtalet så att förmån enligt avtalet ifråga om en inkomst inte ska ges om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan konkluderas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterar i förmånen var att få förmånen enligt avtalet. Förmånen kan ändå ges såvida det fastställs att åtnjutande av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.

 

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter tidpunkten för utbyte av ratifikationshandlingarna. I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i protokollet, och lagen träder i kraft vid en av statsrådets förordning fastställd tidpunkt samtidigt med protokollet.

 

Protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Skatteavtalet med Tyskland innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen.

 

Enligt konsekvensbedömningen i propositionen kan protokollets bestämmelser i några fall medföra att de förmåner som baserar sig på avtalet inte ges. Syftet med protokollet är att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Landskapsregeringen bedömer att protokollet ger effekter i begränsad omfattning för landskapet.  

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

 

 

 

 

Mariehamn den 26 mars 2020

 

 

 

 

 

 

L a n t r å d                             Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister                                   Torbjörn Eliasson