Landskapsregeringens svar rp 6/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 6/2015-2016

Datum

 

2016-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och tillämpning av överenskommelsen.

·       Republikens presidents framställning nr 6/2015-2016

 

Bakgrund

Ålands lagting har begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen (ikraftsättandelagen).

Överenskommelsen gäller spårbunden trafik, som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet och således måste Ålands lagting enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ge sitt bifall till den föreslagna ikraftsättandelagen för att bestämmelserna ska träda i kraft även i landskapet Åland.

 

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den i Sankt Petersburg våren 2015 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik samt ikraftsättandelagen av överenskommelsen. Genom överenskommelsen tryggas kontinuiteten i järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland samt upphävs den mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering gällande överenskommelsen om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland.

Den gällande överenskommelsen strider delvis mot grundlagen som trädde i kraft år 2000 och mot Finlands förpliktelser som medlem i Europeiska unionen genom att idkande av järnvägstrafik begränsas så att det utgör en ensamrätt för parternas statliga järnvägar. I den nya överenskommelsen avlägsnas de bestämmelser som innebär en begränsning av marknaden dock så att den inre järnvägstransportmarknaden i Ryssland för järnvägsföretag som är etablerade i Finland eller någon annan EES-stat inte öppnas och inte heller Finlands järnvägsmarknad för ryska järnvägsföretag. Den nya överenskommelsen gäller, liksom den nu gällande, enbart direkt internationell järnvägstrafik, med vilket avses trafik utan tågbyten för passagerarna samt utan omlastning av gods på järnvägsstationer.

 

Överenskommelsens förhållande till åländsk lagstiftning

I landskapet finns inga bestämmelser om spårbunden trafik över huvudtaget, trots att området till stor del är reglerat inom Europeiska unionen. Orsaken är att det inte finns någon sådan trafik i landskapet. Landskapsregeringen har dock i sina notifieringar till Europeiska kommissionen anfört att lagstiftningsåtgärder kommer att vidtas den dagen spårbunden trafik planeras i landskapet.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen ser inga hinder för att överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av överenskommelsens ikraftträdande. I det fall spårbunden trafik blir aktuell inom landskapets territorium kommer lagstiftningsåtgärder att vidtas.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2016

 

 

Lantråd

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg