Landskapsregeringens svar RP 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 6/2021-2022

Datum

 

2022-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Yttrande över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republikens Singapore, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 6/2021-2022

 

 

 

Ålands lagting har den 10 maj 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republikens Singapore, å andra sidan.

     I avtalet ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva befogenhet, vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

     I artikel 2.2 i avtalet fastställs att parterna har en rätt att reglera frågor, som enligt 18 § i självstyrelselagen under vissa förutsättningar också hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. I avtalets artikel 2.4 om en rättvis och skälig behandling och fullständigt skydd och säkerhet, i artikel 2.5 om kompensation för förluster och i artikel 2.6 om expropriation ingår det bestämmelser som hör till den nationella befogenheten och som enligt 18 § 5, 6, 8, 18, 25 och 26 punkten i självstyrelselagen också hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 58 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att avtalet om investeringsskydd ska träda i kraft i sin helhet även på Åland.

     Landskapsregeringen konstaterar att de till självstyrelsen centralt kopplade reglerna som gäller för beviljande av jordförvärv och näringsrätt inte påverkas inom ramen för avtalet. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den lag som sätter i kraft avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republikens Singapore, å andra sidan, träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga.

 

Mariehamn den 16 juni 2022

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson