Landskapsregeringens svar RP 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 6/2022-2023

Datum

 

2023-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg

·       Republikens presidents framställning nr 6/2022-2023

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 30.5.2023 begärt in ett utlåtande om lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg.

 

2012 träffade Finland och Sverige en överenskommelse om internationell taxitrafik. Syftet var att minska byråkratin för taxiåkare i Tornedalsregionen. Eftersom överenskommelsen inte uttryckligen är begränsad till Tornedalen så är den även tillämplig på taxiresor mellan Sverige och Åland. Ålands landskapsregering lämnade ett utlåtande (ÅLR 2012/3350) gällande detta.

 

2019 ägde en ändring av överenskommelsen rum. Med anledning av denna ändring lämnade landskapsregeringen ett utlåtande (ÅLR 2019/1650) där det konstaterades att den ursprungliga överenskommelsen inte tillställts Ålands lagting för godkännande.

 

2022 ändrades ånyo överenskommelsen och Ålands landskapsregering lämnade ytterligare ett utlåtande (ÅLR 2022/6695).

 

Gällande den praktiska effekten av överenskommelsen så kan det konstateras att enstaka fall av taxiresor från Sverige till Åland har förekommit.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 21 och 22 punkten självstyrelselagen (FFS 1144/1991) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet vad gäller vägtrafik och näringsverksamhet.

 

Framställningens innehåll och konsekvenser

Artikel 3 i överenskommelsen innehåller bestämmelser om vad som ska anses utgöra tillåten taxitrafik.

 

I den senaste ändringen av överenskommelsen har artikel 9 fått en mer allmän skrivning, så att även Ålands landskapsregering anses vara behörig myndighet vad gäller utfärdandet av taxitillstånd.

 

I artikel 10 i överenskommelsen framgår att de behöriga myndigheterna, vilket omfattar bl a Ålands landskapsregering, ska upprätta en blandad kommitté för att behandla frågor i samband med tillämpningen av denna överenskommelse.

 

Implementeringen av överenskommelsen kan även innebära att lagstiftningsåtgärder behöver vidtas.

 

Ställningstagande

Ålands landskapsregering ser positivt på att byråkrati samt gränshinder minskas för näringsidkare.

 

Ålands landskapsregering konstaterar att inga hinder föreligger mot att bifalla att överenskommelsen träder i kraft på Åland.

 

 

 

Mariehamn den 24 augusti 2023

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström