Landskapsregeringens svar RP 6/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE nr 6/2020-2021

Datum

2021-04-22

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställningar till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 till ADR

·       Republikens presidents framställning nr 6/2020-2021

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 13 april 2021 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till stats- rådets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet M334 till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods  på väg (ADR).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstift- ningsbehörighet  måste  Ålands  lagtings  godkännande  i  enlighet  med    59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har land- skapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förord- ning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och använd- ning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certi- fikat och intyg.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bi- laterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhets- nivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Av Finland under- tecknat separat avtal får tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat det separata avtalet i fråga. Det får även tillämpas på nationella transporter.

 

 

 

RP 6/2020-2021


2

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram flera tillfälliga separata avtal till ADR. Lagtinget lämnade bifall till flera sådana under år 2020. Nu aktuellt avtal avser att förlänga giltighetsti- der för intyg för säkerhetsrådgivare. Avtalet gäller sådana intyg vars giltig- hetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 september 2021. Dessa körtillstånd ska enligt avtalet anses förlängda till och med den 30 september 2021.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Bifall kan alltså lämnas också till tilläggsavtal.

 

Vad gäller aktuellt tilläggsavtal M334 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser därför inget hin- der mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggs- avtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringen vill också nämna att lagtinget enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland har möjlighet att bemyndiga landskapsrege- ringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget bemyndigar land- skapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR.

 

 

Mariehamn den  22 april 2021

 

Lantråd

 

Veronica Thörnroos

 

Minister

 

Christian Wikström