Landskapsregeringens svar rp 7/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

11.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 7/2013-2014

 

Ålands lagting har den 2 juni 2014 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

         Eftersom överenskommelsen delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet.

Till den del överenskommelsen gäller spårbunden trafik har landskapet lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen. Till den del överenskommelsen däremot rör Finlands utrikesrelationer, handelssjöfart eller arbetsrätt hör den till rikets behörighet med stöd av 27 § 4, 13 och 21 punkterna i självstyrelselagen, vilket innebär att överenskommelsen till denna del träder i kraft på Åland utan lagtingets medverkan.

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna den i juni 2013 ingångna överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa säkra transporter av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan länderna och i och med den avslutas även det avtalslösa tillståndet mellan Finland och Ryssland i den frågan.

I landskapet Åland finns ingen spårbunden trafik eller direkta järnvägsförbindelser till närområden, varför överenskommelsen och dess tillämplighet endast är av ingen eller ringa betydelse för landskapet Åland.

 

Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen träder i kraft i landskapet Åland.

 

 

Mariehamn den 11 juni 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Veronica Thörnroos