Landskapsregeringens svar rp 7/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 7/2016-2017

Datum

 

2017-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 7/2016-2017

 

Ålands lagting har den 10 januari 2017 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen. Begäran är gjord i enlighet med lagstingordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Portugal i november 2016 ingångna avtalet och protokollet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

 

Avtalet och protokollet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. De innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. I avtalet och protokollet finns också bestämmelser bl. a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

 

Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Portugal är från 1970.

 

Till följd av utvecklingen som har ägt rum inom området för undvikande av dubbelbeskattning, i OECD:s modellavtal och i utbyte av uppgifter om skatter, anses gällande dubbelbeskattningsavtal med Portugal vara föråldrat samt i behov av översyn. Dessutom har det i både finsk och portugisisk skattelagstiftning gjorts förändringar. Av ovanstående skäl är det ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal med Portugal.

 

Det har under åren gjorts många försök till revision av skatteavtalet mellan Finland och Portugal. De förhandlingar som fördes under 1990-talet ledde inte till några resultat, särskilt på grund av olika syner på fördelning av rätten att beskatta pensioner.

 

Avtalet följer i huvudsak den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har utarbetat, modellavtalet. De viktigaste avvikelserna från modellen gäller beskattning av royalty, arbetsinkomst, pension, annan inkomst och metoden för undanröjande av dubbelbeskattning. Både Portugal och Finland tillämpar enligt avtalet avrökningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

 

Angående dividend sänker det nya avtalet skattesatsen på 10 procent till 5 procent, om bolaget som mottar dividenden behärskar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget. Den lägre källskattesatsen påverkar inte skatteintäkter på direktplaceringsdividend, eftersom dessa redan är undantagna från källskatt enligt rådets direktiv 2011/96/EU.

 

När det gäller räntan, sänks i det nya avtalet skattesatsen till 10 procent.

 

I det nya avtalet sänks skattesatsen på royalty till 5 procent.

 

Enligt det nuvarande avtalet kan Finland inte beskatta hyresinkomster av aktielägenheter (som är lös egendom) som ligger i Finland och som ägs av person bosatt i Portugal, och överlåtelsevinst som sådan person förvärvar av överlåtelse av sådan aktielägenhet. Enligt det nya avtalet kan Finland beskatta båda kategorier av inkomst, vilket ökar skatteintäkter.

 

Enligt artikel 17 i det nya avtalet kan en avtalslutande stat beskatta pension och annan förmån, som kan betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i denna stat eller en allmän ordning för annan social trygghet som gäller denna stat, och livränta som härrör från denna stat. Den exklusiva beskattningsrätten av pensionstagarens hemvist, artikel 18 i nuvarande avtal, tillämpas till utgången av tredje kalenderåret efter avtalets ikraftträdande, om inkomsten är skattepliktig i pensionstagares hemvist stat (artikel 26) Finland kan således (i framtiden) beskatta de pensioner som den privata sektorn utbetalar från Finland till personer bosatta i Portugal.

 

Enligt artikel 18 i det nuvarande avtalet beskattas pensioner och andra liknande vederlag, med anledning av tidigare anställning endast i pensionstagarens hemviststat så att de pensioner med anledning av tidigare anställning på den privata sektorn som betalas från Finland till personer bosatta i Portugal beskattas endast i Portugal.

 

Skatteintäkter påverkas också av den metod i det nya avtalet för undanröjande av dubbelbeskattning som tillämpas på pensioner som ges från den privata sektorn. När det gäller pensioner som betalas från Finland till Portugal betyder detta att Finland avdrar den skatt som hemviststaten Portugal uppbär.

 

Avtalet och protokollet träder i kraft 30 dagar efter dag då de avtalsslutande staterna har mottagit det senare av de meddelanden som innehåller uppgiften om att de i fråga om ikraftträdandet förutsätta interna procedurer av varje avtalsslutande stat har slutförts.


Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Det nya avtalet är i linje med Finlands skattepolitik. Det har under åren gjorts många försök till revision av skatteavtalet mellan Finland och Portugal. De förhandlingar som fördes under 1990-talet ledde inte till några resultat, särskilt på grund av olika syner på fördelning av rätten att beskatta pensioner.

 

Skatteavtalet med Portugal innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.b.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Ålands behörighet nämns inte särskilt av avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuellt införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Vidare är det oklart om enbart en förändring i beskattningsbehörighet mellan landskapet och riket avseende de skatter som omfattaas av avtalet inte kräver någon åtgärd förutsatt att innehållet i skattelagstiftningen inte ändras. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftningen.

 

Tillämpningen av avtalsbestämmelserna innebär i Finland att kommunerna och staten samt församlingarna inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en ringa del av sina skatteintäkter för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

Mariehamn den 2 februari 2017

 

 

Vicelantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa