Landskapsregeringens svar RP 7/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE

Datum

 

2020-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om propositionen om godkännande av protokollet om ändring av europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

·       Republikens presidents framställning nr 7/2019-2020

 

 

 

Ålands lagting har den 27 april 2020 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om propositionen om godkännande av protokollet om ändring av europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.

     Landskapsregeringen har den 4 december 2019 lämnat utlåtande till justitieministeriet i ärendet (brev nr 876 Rk1a). Den synpunkt landskapsregeringen framförde angående lagförslagets utformning har beaktats.

     Landskapsregeringen konstaterar att de ändringar som har gjorts i 

konventionen i flera avseenden faller inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991).  Detta föranleder att Ålands lagtings bifall inhämtas enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland.   

     Landskapsregeringen konstaterar att lagtingets bifall tidigare har inhämtats över själva grundkonventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (FördrS 35-36/1992). Lagtingets bifall har även inhämtats över tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter (FördrS 78/2012). Lagtinget har gett sitt bifall till att båda ovan nämnda konventioner träder i kraft i landskapet till den del de innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Konventionen och dess protokoll faller inom EU:s och medlemsstaternas delade behörighet. Befogenheten i fråga om lagstiftningen som gäller behandling av personuppgifter tillkommer EU:s medlemsstater till den del det är fråga om behandling av personuppgifter som hänför sig till verksamhet utanför unionsrätten, såsom behandling av personuppgifter som hänför sig till den nationella säkerheten och försvaret. 

     Genom protokollet ändras betydande delar av konventionens bestämmelser så att dess innehåll bättre ska motsvara Europeiska unionens dataskyddslagstiftning. Protokollet om ändring av konventionen öppnades för undertecknande den 10 oktober 2018, då även Finland undertecknade det. Ändringsprotokollet gör det möjligt för EU och andra internationella organisationer att ansluta sig till konventionen efter det att protokollet trätt i kraft. 

     De förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet som nu är föremål för begäran om utlåtande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen och har inte heller getts möjlighet att yttra sig under pågående förhandlingar. Dock konstaterar landskapsregeringen att konventionens konsekvenser för landskapet är små. 

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. Konventionen har redan genomförts genom landskapets dataskyddslagstiftning och föranleder inga lagändringar för landskapets del. 

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till propositionen.

 

 

Mariehamn den 7 maj 2020

Vicelantråd

 

 

 

Harry Jansson

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson