Landskapsregeringens svar RP 7/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 7/2021-2022

Datum

 

2022-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

·      Republikens presidents framställning nr 7/2021-2022

 

 

Ålands lagting har den 10 maj 2022 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Guernsey i Helsingfors den 12 mars 2020 och i Guernsey den 24 april 2020 ingångna protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning. Genom protokollet ändras de bestämmelser som berör preambeln, förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, samt införs i avtalen en bestämmelse mot avtalsmissbruk.

     Ändringarna görs i avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som gäller mellan Finland och Guernsey sedan 28 oktober 2008. Avtalen tillämpades första gången i Finland vid beskattningen för år 2010.

     De ändringar som genomförs genom protokollen har som syfte att bekämpa skatteflykt. Målet är att ändra avtalen så att de motsvarar OECD:s senaste bestämmelser mot kringgående av skatt. Finland har beslutat att anpassa sina inkomstskatteavtal i enlighet med den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.  

     I preambeln läggs till en målsättning att avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom kringgående eller undvikande av skatt (s.k. treaty-shopping), genom vilken man syftar till att personer med hemvist utanför avtalsstaten indirekt ska åtnjuta förmåner enligt avtalet. Den nya bestämmelsen om förhindrande av avtalets missbruk inkluderar en genomsynsmekanism till avtalet så att förmån enligt avtalet i fråga om en inkomst inte ska ges om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan konkluderas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterar i förmånen var att få förmånen enligt avtalet. Förmånen kan ändå ges såvida det fastställs att åtnjutande av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.

     Protokollen träder i kraft trettionde dagen efter det då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de lagstadgade förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts. Enligt lagförslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollen som hör till området för lagstiftning ska lagen träda i kraft samtidigt som protokollen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

 

 

Protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Inkomstskatteavtalen med Guernsey innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen.

     Enligt konsekvensbedömningen i propositionen kan protokollets bestämmelser i några fall medföra att de förmåner som baserar sig på avtalet inte tillämpas. Syftet med protokollet är att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Landskapsregeringen bedömer att protokollet ger effekter i begränsad omfattning för landskapet.

 

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av vissa avtal med Guernsey om inkomstbeskattning.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2022

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund