Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

15.8.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

·       Republikens presidents framställning nr 8/2018–2019

 

Ålands lagting har den 5 augusti 2019 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

 

Landskapsregeringen har tidigare inte lämnat något utlåtande i ärendet.

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

Postkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

 

Förändringen i Världspostkonventionens tilläggsprotokoll, slutprotokoll samt tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente får praktiska konsekvenser för Åland Post Ab:s verksamhet i och med att försändelser delas upp i varor och dokument från och med år 2018 och från och med år 2021 skall elektronisk information (EDI) över innehåll, avsändare och mottagare finnas på varuförsändelser.  

 

De förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet som nu är föremål för begäran om utlåtande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen och har inte heller getts möjlighet att yttra sig. Åland Post Ab har varit involverade i beredningen inför kongressen och Åland Post Ab känner därför väl till innehållet i fördragsändringarna.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen om posttjänster. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet till världspostkonventionen och det andra tilläggsprotokollet till världspostföreningens allmänna reglemente, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

Mariehamn den 15 augusti 2019

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman