Landskapsregeringens svar rp 8/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten.

·       Republikens presidents framställning nr 8/2016-2017

 

     Ålands lagting har den 5 april 2017, i enlighet med 31 § 2 mom. lagtingsordningen, begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (den s.k. MARPOL-konventionen) och om de ändringar av rikslagstiftningen som detta medför.

     Internationella sjöfartsorganisationen IMO har under de senaste åren gjort flera ändringar i bilagorna till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Ändringarna gäller bland annat överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (så kallade STS-operationer), utseende av Östersjön till specialområde i fråga om utsläpp av toalettavfall, förbud mot utsläpp av fast avfall och luftutsläpp från fartyg. Därtill har IMO godkänt polarkoden om fartyg som trafikerar polarvatten och de ändringar som denna orsakar i MARPOL-konventionen och i 1974 års SOLAS-konvention. I propositionen föreslås det att de ovannämnda ändringarna godkänns och sätts i kraft till den del de hör till området för lagstiftningen och till Finlands behörighet. Med anledning av dessa ändringar föreslås det också ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten. 

     Motsvarande ändringar som görs i rikets miljöskyddslag för sjöfarten kommer i en viss utsträckning behöva göras i åländsk lagstiftning till den del det berör åländsk lagstiftningsbehörighet. Det inbegriper vissa bestämmelser gällande fritidsbåtar, bekämpande av oljeskador samt mottagning av fartygsavfall i hamnar.

     Landskapsregeringen konstaterade i ett utlåtande till kommunikationsministeriet 18.10.2017 att utkastet till regeringens proposition på ett tillfredställande sätt redogjorde för vilka områden som berör åländsk lagstiftningsbehörighet. I utkastet klargjordes också att Ålands lagting, enligt 59 § självstyrelselagen, måste ge sitt bifall till de  ikraftträdandelagar genom vilken ändringarna i MARPOL-konventionens bilagor sätts ikraft.

Landskapsregeringen förordar att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

Vicelantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Wille Valve