Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de...

Republikens presidents framställning RP 8/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring miljöskyddslagen för sjöfarten
Sökord: republikens presidents framställning, miljöskyddslag, fartyg, sjöfarten

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser