Landskapsregeringens svar rp 9/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 9/2015-2016

Datum

 

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik

·       Republikens presidents framställning nr 9/2015-2016-s

 

 

Bakgrund

Ålands lagting har begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering om statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik.

Konventionen om vägtrafik innehåller bestämmelser om vägtrafik, som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet och således måste Ålands lagting enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ge sitt bifall till den föreslagna ikraftsättandeförordningen, för att bestämmelserna ska träda i kraft även i landskapet Åland.

Landskapsregeringen lämnade i augusti 2015 ett utlåtande till Kommunikationsministeriet över FN:s generalsekreterares förslag till ändring av de aktuella artiklarna i vilket systemens potentiellt positiva inverkan på trafiksäkerheten lyftes fram samtidigt som förarens absoluta ansvar vid framförande av fordon inte får påverkas.

 

Ändringarna och deras innebörd

De ändringar som har gjorts i konventionen, och som nu föreslås träda i kraft i landskapet, innebär att artiklarna 8 och 39 har fått tillägg som innebär att användningen av automatiska anordningar som hjälper och stöder fordonets förare uttryckligen tillåts. Ändringarna har sammanfattningsvis motiverats av det faktum att den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till trafikolyckor och att den tekniska utvecklingen den senaste tiden har gett upphov till tvivel och osäkerhet om huruvida alla fordonssystem som idag finns på marknaden är i överensstämmelser med de krav som ställs vad gäller konstruktion, montering och användning enligt internationella rättsliga instrument om hjulförsedda fordon samt utrustning och delar till dem.

När ändringen har trätt i kraft tillåts förarstödjande system, vilkas funktion föraren inte kan påverka, förutsatt att systemen uppfyller de internationella tekniska kraven vad gäller konstruktion, montering och användning. I enlighet med konventionen tillåts även sådana anordningar som visserligen inte överensstämmer med kraven, men som kan kopplas bort av föraren, t.ex. körfältsvakter och adaptiva farthållare.

Den vägledande principen om förarens ansvarsroll påverkas inte av ändringarna.

 

Överenskommelsens förhållande till åländsk lagstiftning

I landskapet tillämpas genom landskapslag och landskapsförordning de i riket gällande bestämmelserna vad gäller fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning, varför de aktuella förändringarna inte i dagsläget kräver någon åtgärd. Landskapsregeringen måste dock efterhand utvärdera eventuella implementeringsbehov vartefter regelförändringar sker, nationellt eller internationellt.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen ser inga hinder för att statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik träder i kraft även i landskapet.

 

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

Lantråd

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg