Landskapsregeringens svar rp 9/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2017-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

·       Republikens presidents framställning nr 9/2016-2017

 

Ålands lagting har den 5 april 2017, i enlighet med 31 § 2 mom. lagtingsordningen, begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver.

     Minamatakonventionen om kvicksilver har förhandlats fram inom ramen för det kvicksilverprogram som upprättats genom FN:s miljöprogram UNEP och den öppnades för undertecknande i oktober 2013. Konventionen har undertecknats av 128 länder däribland EU och 26 av dess medlemsstater.

     Konventionen omfattar kvicksilvrets hela livscykel, med syftet att skydda människors hälsa och miljön. Den anger restriktioner för primär brytning och internationell handel med kvicksilver, förbjuder tillverkning, import och export av ett stort antal produkter med kvicksilver tillsatt, föreskriver förbud eller villkor för flera tillverkningsprocesser där kvicksilver används och uppmanar till att nya användningsområden för kvicksilver i produkter och industriella processer motverkas. I konventionen föreskrivs dessutom åtgärder för minskade utsläpp av kvicksilver i icke-industriell och småskalig guldutvinning och i mer omfattande industriell verksamhet, bland annat genom användning av bästa tillgängliga teknik. Den kräver även att mellanlagring av kvicksilver och hantering av kvicksilverhaltigt avfall sker på ett miljömässigt hållbart sätt.        

     Konventionen har karaktären av ett avtal med delad behörighet mellan EU och dess medlemsstater, och ska därmed ratificeras av såväl EU som dess medlemsstater.

     Mycket av innehållet i konventionen omfattas redan av EU-lagstiftningen genom ett stort antal olika direktiv och förordningar. Vid bedömningen av unionens regelverk har dock ett begränsat antal luckor kartlagts vilka behöver åtgärdas för att säkerställa att unionslagstiftningen fullt ut anpassas till konventionen. Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om kvicksilver och upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 syftar till att rätta till dessa brister. Ett nationellt genomförande av den nya EU-förordningen kommer att föranleda lagändringar gällande administrativa bestämmelser såsom utnämnande av behöriga myndigheter.  

     Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 20 september 2013 framfört att man stöder undertecknandet av konventionen.

     Landskapsregeringen förordar att Ålands lagting ger sitt bifall till förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 april 2017

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa