Landskapsregeringens svar RP 9/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE nr 9/2020-2021

 

Datum

 

 

11.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 9/2020–2021

 

 

Ålands lagting har den 21 september 2021 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat två utlåtanden i ärendet:

Utrikesministeriet bad i augusti 2018 om landskapsregeringens utlåtande om huruvida avtalet innehåller bestämmelser som enligt 59 § i självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet, samt bad landskapsregeringen framföra eventuella synpunkter på undertecknandet av avtalet. Landskapsregeringen framförde i sitt utlåtande att landskapsregeringen inte har några invändningar mot avtalets undertecknande, samt att avtalet innehåller bestämmelser om vissa samarbetsområden som enligt 18 § självstyrelselagen hör till Ålands lagstiftningsbehörighet.

Landskapsregeringen lämnade i maj 2021 ett utlåtande till utrikesministeriet om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

Avtalet med Singapore är ett blandat avtal som innehåller bestämmelser som dels hör till medlemsstaternas behörighet, dels till EU:s behörighet. Avtalet ska å ena sidan tillämpas på Republiken Singapores territorium, å andra sidan på de territorium där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga.

 

Syftet med partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Singapore, å andra sidan, är att främja ett omfattande samarbete mellan parterna. Avtalet utgör den grund som fastställer relationerna mellan EU och Singapore och som erbjuder en ram för EU:s och dess medlemsstaters bilaterala samarbete med Singapore. Partnerskaps- och samarbetsavtalet bildar en helhet tillsammans med de ekonomiskt mer betydande frihandels- och investeringsskyddsavtal, vilka alla undertecknats samtidigt av parterna.

 

Partnerskaps- och samarbetsavtalet behandlar flera samarbetsområden på ett allmänt plan, bland annat engagemang för och samarbete kring de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, principen om god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna. Parterna strävar även efter att främja hållbar utveckling och samarbeta för att möta de utmaningar som klimatförändringarna och globaliseringen för med sig. Övriga samarbetsåtaganden i avtalet gäller energi, transport, utbildning och kultur, miljöfrågor, sysselsättning, sociala frågor samt vetenskap och teknik, där målet inom alla dessa områden är ökat samarbete på allmän nivå.

 

Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i avtalet huvudsakligen är av en generell karaktär och främst innehåller allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna. Avtalet innehåller inte bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan.

 

Mariehamn den 11 november 2021

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson