Landskapsregeringens svar S 1/2022-2023

Tillhör ärendet: Försummad skärgårdspolitik
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                                   


Dokumentnamn

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 1/2022-2023

Datum

6.4.2023


 

 

Till Ålands lagting

 

 

Försummad skärgårdspolitik.

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Rainer Juslin med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta inom skärgårdstrafiken under återstoden av den pågående mandatperioden samt när presenteras omställningsplanen för skärgårdstrafikens utveckling?

 

Med anledning härav ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att arbetet med att systematiskt utveckla skärgårdstrafiken och dess förutsättningar fortgått under mandatperioden.

Viss förnyelse av tonnage har skett samtidigt som den grundläggande infrastrukturen i form av broar, hamnar och färjfästen förnyas och renoveras för att skapa förutsättningar för och möjliggöra en effektiv och säker färjetrafik även i framtiden.

 

Landskapsregeringen har för avsikt att till lagtinget avlämna ett meddelande rörande omställning av / framåtblick inom skärgårdstrafiken inom en sådan tid att meddelandet kan behandlas samtidigt som spörsmålsdebatten och därför lämnas inga svar på de substantiella frågeställningarna i detta skede.

 

 

 

Mariehamn den 6 april 2023

 

 

 

Lantråd                               Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister                              Christian Wikström