Landskapsregeringens svar S 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2020-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Förtroendet för självstyrelsens grunder

·      Spörsmål nr 2/2019-2020

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Katrin Sjögren med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Hur tänker landskapsregeringen revidera näringsrättslagstiftningen samt jordförvärvslagstiftningen på ett sådant sätt att förtroendet återupprättas för att landskapsregeringen utan politisk inblandning hanterar ärenden likvärdigt och korrekt för alla sökanden och så att lagtingets partier involveras, vilken är tidtabellen och med vilka huvudteman drivs revideringen?

 

Det har varit känt under flera års tid att det finns ett behov av att revidera näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen. Katrin Sjögrens regering inledde också ett sådant arbete, men då frågan hade utretts på tjänstemannanivå gick man inte vidare med revisionen eftersom det inte fanns politisk enighet inom regeringen i frågan.

     Veronica Thörnroos regering tillsatte den 25 februari 2020 en arbetsgrupp, vars uppgift är att utreda hur näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen kan moderniseras. Enligt regeringsprogrammet ska en politisk referensgrupp tillsättas. Referensgruppen kommer fortlöpande ta ställning till frågor där tjänstemanna-arbetsgruppen behöver politisk vägledning. Eftersom det rör sig om komplexa regelverk där dessutom EU-rätten omöjliggör att man strängerar regler som en gång mildrats, är det landskapsregeringens uppfattning att det behövs ett underlagsmaterial för att en politisk diskussion ska kunna föras framgångsrikt i dessa frågor. 

     Tjänstemanna-arbetsgruppen har tid på sig till den 28 februari 2021 att lämna sitt betänkande och det är därför för tidigt att be landskapsregeringen redogöra för hur man tänker revidera lagstiftningen. Dock är det redan i dag klart att det finns behov att anpassa lagstiftningen till dagens samhälle. Dessutom finns behov att på lagnivå införa sanktionsmöjligheter vid brott mot näringsrättstillstånd. Ytterligare behöver man se över hur kraven för beviljande av näringsrätt ska se ut i framtiden.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att landskapsregeringen redan i dagsläget håller en konsekvent linje i beslutsfattandet både vad gäller näringsrätts- och jordförvärvsärenden varför dessa ärenden bereds och beslut fattas på ett sådant sätt att likabehandlingsprincipen uppfylls.

 

 

Mariehamn den 19 mars 2020

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Vicelantråd

 

 

Torbjörn Eliasson