Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet

Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet

 

Motivering

 

I arbetet med att överse landskapsandelssystemet har arbetsgruppens mandat handlat om hur mycket systemet ska laddas, och inte hur systemet ska fungera optimalt.

 

I praktiken kommer den föreslagna höjningen av landskapsandelar enbart att innebära förbättrat resultat hos kommunerna. Det vill säga att kommunerna fortsätter att leva efter den, i flesta fall strama, budget som man antog ifjol för 2022. Detta tillägg till kommunerna kommer således att verka resultatförbättrande för kommunerna, med pengar som landskapsregeringen inte har.

 

Landskapsandelarna för äldreomsorgen kanaliseras inte till just äldreomsorgen utan till kommunens kassa i helhet. Landskapsregeringen försöker nu styra hanteringen av landskapsmedel på ett sätt som inte är förenligt med det kommunala självbestämmandet. Vill landskapsregeringen styra kommunerna ska detta ske genom lag.

 

 Det är omöjligt för kommunerna att med så här kort framförhållning faktiskt lösa de problem som landskapsregeringen menar att pengarna ska användas till, att stärka kommunernas förutsättningar för bemanning och rekrytering. Det torde stå klart att utmaningarna inom äldreomsorgen kräver ett helt annat helhetsgrepp där allt från organiseringen, finansieringen, utbildning, fortbildning och arbetsvillkor diskuteras.

 

Den föreslagna höjningen måste ses i ljuset av politiska vallöften. En mer ansvarsfull hantering av skattemedel skulle vara att först säkerställa att landskapssystemet i sig är uppbyggt på ett sätt som långsiktigt hanterar välfärdssektorerna, men även tillväxtkommunernas möjligheter till utveckling.

 

Kommunernas socialtjänst har driftsmässiga finansieringsbehov, men även behov av investeringar för att förbättra servicen till klienter och hantering av de lagstadgade verksamheterna. Att ge rätt förutsättningar till KST:s förebyggande verksamheter skapar långsiktiga kostnadsinbesparingar vilket har en stor positiv påverkan för kommunerna. Landskapsregeringen bör därför ompröva sitt beslut att fördela landskapsandelar dysfunktionellt och istället långsiktigt öka laddningen till KST med god framförhållning för att bereda möjlighet till god verksamhetsplanering.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att momentet stryks i sin helhet

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg