Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

 

Motivering

 

Budgetmotionen ”Hellre valfrihet än kaos” har spelat ut sin roll med tanke på landskapsregeringens hantering av reservationsanslaget 71500.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande texten under rubriken Stöd för installation av solceller ersätts med följande text:

 

”Landskapsregeringen har inte agerat i linje med finansförvaltningslagen och har medvetet undanhållit information för lagtinget när det gäller stödet för installation av solceller.

 

Ålands landskapsregering subventionerar installation av solcellsanläggningar i bostadsbyggnader genom beslut 120E31 nr 35, den 19.5.2020. I årsbudget 2022 finns under reservationsanslaget 71500, Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 380 000 € upptaget för ändamålet. I årets andra tilläggsbudget utökades anslaget med 250 000 €. I förslaget till tredje tilläggsbudget, äskas om ytterligare 750 000 € med motiveringen att redan anvisade anslag inte är tillräckliga under 2022.

 

Under remissdebatten av budgetförslaget den 12 september framkom inför öppen ridå att 500 000 € av det äskade anslaget om 750 000 € redan nyttjats till solcellsstöd. En övervägande andel av medel hade sålunda redan använts utan lagtingets godkännande. I den fortsatta debatten bekräftar ministrar och lantrådet att så är fallet. Det uppdagas att landskapsregeringen via två överläggningar under perioden juni-augusti beslöt fortsätta subventionera solcellsstöd trots att medel inte fanns tillgängliga. Via muntliga politiska beslut och muntliga politiska beställningar fick beviljandet av stöd fortgå trots att reservationsanslaget redan överskridits med råge. Landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning stipulerar mycket tydligt i 2 kap § 10 att reservationsanslag inte får överskridas. Landskapsregeringen försatte via sitt handlande ansvariga tjänstemän i en mycket svår situation.

Landskapsregeringen och dess majoritet, med ett undantag, valde att mörka hela situationen under hela processen där det varken under beredningen av, eller i förslaget till tilläggsbudget, fanns ambition att belysa den uppkomna situationen. När landskapsregeringen inför lagtinget slutligen presenterar och redogör för tilläggsbudgeten, var det samtidigt sista möjligheten att informera lagtinget om det lagstridiga agerandet, men valde att inte göra det.     

Den uppkomna situationen blottlägger en medveten underminering av Ålands lagting och visar även på en från landskapsregeringens sida usel personalpolitik. Under utskottsbehandlingen framkom, att då alla inkomna ansökningar inkomna per 14 september för installation av solceller är beviljade, är momentets anslag förbrukat.

 

Landskapsregeringen borde sedan länge avvecklat stödet för installation av solceller. Energiomställningen är såväl elementär som livsviktig och här spelar solceller en betydande roll, men aldrig förr har en energiinvestering lönat sig så bra som nu. Återbetalningstiden för en solcellsinstallation är idag kort. Politiken behöver dock ta ansvar, subventionering till en överhettad marknad driver inflationen, vilken på lång sikt försvårar nödvändig omställning och urholkar ålänningarnas ekonomiska handlingsutrymme. Under utskottsbehandlingen framkom flera argument till varför stödet inte längre behövs.

 

Solceller är idag etablerad teknik som kommer att installeras oberoende av stöd från landskapet.

 

Det finns redan ett stöd i form av det statliga hushållsavdraget som också gäller Åland.

 

Tekniken för solenergi har sjunkit i pris de senaste åren.

 

Marknadspriset på el tredubblades från 2020 till 2021 och fortsätter uppåt. Det ger en mycket god lönsamhet, både för den el man använder själv och den som säljs ut till elnätet.

 

Ny rikslagstiftning om nettodebitering som efter en övergångsperiod träder i kraft 1.1.2023 kommer att ge ytterligare förbättrad lönsamhet då man slipper elskatt och överföringsavgift där man kan kvitta konsumtion och produktion under samma timme.

 

Utskottet har också erhållit information om solcellernas inverkan på det lokala distributionsnätet och hänvisar här till sitt tidigare betänkande gällande den andra tilläggsbudgeten (FNU 13/2021-2022)”

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg