Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 86050 Sysselsättnings och arbetslöshetsunderstöd

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 86050 Sysselsättnings och arbetslöshetsunderstöd

 

Motivering

 

Personer som p.g.a sjukdom, pågående beroendeproblematik eller annan orsak har befinner sig i långvarig arbetslöshet, behöver få tillgång till individanpassad arbetsträning och arbetsrehabilitering med målet att få en förbättrad försörjningskapacitet. I dagsläget finns ingen åländsk lagstiftning som reglerar arbetsrehabilitering, vilket är en förutsättning för att dessa personer ska kunna få en chans till en hållbar försörjning. Även de som är inflyttade och som inte har svenska som modersmål behöver få möjlighet till stöd för att kunna bidra till samhället med sin kompetens och använda den i samband med språkträning. Fyrkantigheterna i dagens system behöver rundas av och sätta individen i centrum. Därför behövs ett mer modernt system som tar fasta på att ingen ska sitta hemma och vara sysslolös. Alla kan bidra, alla kan växa. Det behövs lagändringar i kombination med samordning där KST, AMS, Ålands gymnasium, FPA, Boost m.fl. ges verktyg att skapa ett för Åland fungerande system som ligger i linje med att "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar". Ordet långtidsarbetslös borde inte existera på Åland.

 

Landskapsregeringen behöver värna sysselsättningen och kompetensförsörjningen, speciellt för dem som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi efterlyser en långsiktig översyn över landskapsregeringens arbetsmarknadspolitik med fokus på att så många vuxna medborgare som möjligt kan komma in på arbetsmarknaden, öka sin kapacitet och bidra med sin kompetens, för att bidra till tillväxt på det mänskliga planet men även för samhällsekonomin i stort. Åtgärderna behöver ha individen i centrum och utföras i tätt sektoröverskridande samarbete mellan berörda myndigheter.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text bifogas momentet:

"Landskapsregeringen återkommer i årsbudget 2023 med ett samlat grepp kring sysselsättningen som innehåller konkreta åtgärder för de ålänningar som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Däribland en översyn kring vilka lag- och regeländringar som krävs kring bland annat arbetsrehabilitering, arbetspraktik och integrationsfrämjande arbetsmarknadsinsatser etc."

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

John Holmberg