Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 12 gällande landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020

 

Motivering

Landskapsregeringen föreslår att sammanlagt 5 007 000 euro fördelas till kommunerna som kompensation för minskade skatteintäkter samt som höjning av landskapsandelarna för socialvårdsområdet.

Landskapsandelarna föreslås användas för förebyggande utkomststöd.

Under höranden i utskottet har vi konstaterat att detta är problematiskt av flera skäl.

För det första har landskapsandelssystemet en inbyggd regional utjämning som inte motsvarar de kostnader som uppstår i kommunerna på grund av corona-pandemin.

För det andra finns i de flesta kommuner ingen beredskap att jobba med förebyggande utkomststöd, som just nu är ett frivilligt åtagande.

Även om landskapsregeringen ger ut anvisningar om hur det ska göras är det upp till kommunerna att anta och implementera dem. Av kommunerna förutsätts att man genom beslut i fullmäktige för över pengarna till kommunernas socialnämnder, vilket inte låter sig göras om kommunen har ett underskott och annan lagstadgad verksamhet kräver medel.

Det finns alltså inget sätt att styra att pengarna används på det sätt som landskapsregeringen anger.

Under höranden har också framgått att det under detta år inte finns beredskap, behov eller möjlighet att få ut så mycket pengar som anslagits för förebyggande utkomststöd i någon kommun, men att det däremot i kommunerna finns behov på andra områden, till exempel det lagstadgade utkomststödet. Om kompensationen till kommunerna fördelas i sin helhet utgående från 2018 års bokslut och med beaktande av skillnader mellan skattesatsen för 2020 och skattesatsen 2018 blir utfallet ungefär detsamma, men motsvarar lite bättre det som avses, ett generellt och coronarelaterat stöd till kommunerna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att tilläggsanslaget under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna höjs med 1 507 000 euro till 5 257 000 euro varav 5 007 000 euro i sin helhet fördelas enligt LL om stöd till kommunerna för minskade skatteintäkter, samt

 

att tilläggsanslaget under moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet om 1 507 000 euro utgår.

 

 

Mariehamn den 27 maj 2020

 

 

 

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

 

John Holmberg