Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Stöd för solceller

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stöd för solceller

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18 2021/22 gällande

”Stöd för solceller”

 

Motivering

I höranden har framgått följande:

Stödet för solceller har varit framgångsrikt och var väl motiverat när det infördes, men man kan ifrågasätta om det längre behövs. Solceller är idag etablerad teknik som kommer att installeras oberoende av stöd från landskapet.

Det finns redan ett stöd i form av det statliga hushållsavdraget som också gäller Åland. Detta belastar inte landskapets budget.

Tekniken för solenergi har blivit mycket billigare de senare åren.

Utformningen av stödet betyder att en bidragsmaximerad anläggning är på 6,25 kW. Det ger en suboptimering där många siktar på att bygga 6 kW även om det ibland vore motiverat att bygga mindre och ibland större.

Marknadspriset på el tredubblades från 2020 till 2021 och fortsätter uppåt, vilket ger en mycket god lönsamhet för solel.

Ny rikslagstiftning om nettodebitering träder i kraft 1.1.2023. Det kommer att ge ytterligare förbättrad lönsamhet, då man slipper elskatt och överföringsavgift.

Åland har haft en tillväxttakt på 50-100% per år på solel de senaste åren, vilket har lett till problem på vissa platser där många vill bygga. Lokalnäten kan inte ta emot hur mycket produktion som helst och också därför kan det vara bra om takten dras ner något.

De med lägst inkomster har knappast så stor glädje av stödet då man kanske inte äger sin bostad.

Tas stödet bort kommer leverantörer att kunna erbjuda finansieringslösningar med avbetalning, vilket idag inte är lönsamt

Marknaden för solceller är överhettad.

Det vore alltså logiskt och klokt att inte bevilja utökade medel för stöd till solceller, utan att använda pengarna till att stöda andra förnyelsebara energilösningar.

Detta låter sig inte göras eftersom den politiska landskapsregeringen redan, utan några som helst formella beslut, instruerat ansvariga tjänstemän att fortsätta bevilja stöd trots att anslaget var förbrukat. 583 000 euro har redan beviljats, trots att regelverket är entydigt; Reservationsanslag får inte överskridas.

Landskapsregeringen har inget annat val än att hålla sig till ingångna avtal, och lantrådet har i plenum påtagit sig det politiska ansvaret för det inträffade. Det finns en risk att det uppstår en kultur inom landskapsregeringen där summariska politiska beslut verkställs av tjänstemän trots att man är medveten om att det är ett formellt fel. Ansvaret för det inträffade bör utredas, både internt och av i kommande revision.

Det är också tveksamt om den politiska landskapsregeringen när beslut fattades var fullt medveten om konsekvenserna, att summan skulle bli så stor och att det de facto försatte en tjänsteman i en situation där man beordrades bryta mot regelverket utan skriftlig dokumentation.

I presentationen för lagtinget togs det inträffade över huvud taget inte upp, vilket kunde ha lett till att lagtinget och utskottet behandlat frågan utan fullständig information.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till stycket ”Stöd för solceller” fogas:

 

Utskottet menar att både förvaltningschefen och den politiska landskapsregeringen förfarit på ett sätt som försatt en enskild tjänsteman i en omöjlig situation, utan beslut eller dokumentation, vilket äventyrar rättssäkerheteten och tjänsteplikten i landskapets myndighetsutövning.

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman                        John Holmberg