Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tillhör ärendet: Landskapet Ålands pensionsfond
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2023-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 31/2022-2023 gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

 

Motivering

 

I remissdebatten och i utskottets höranden har det klart framkommit att det inte finns någon särskild orsak att just de fackliga organisationernas företrädare i pensionsfondens styrelse skulle sakna kompetensens att sitta i fondens styrelse. Samma krav ställs på alla styrelseledamöter, även om de inte är klart formulerade i lag eller genom en bristfällig ägarstyrning. Principen att arbetstagarnas representanter finns i pensionsfonders styrelser tillämpas i samtliga finländska pensionsfonder, också i Veritas där de åländska offentligt anställda nu försäkras. Det är en beprövad modell där arbetsmarknadens olika parter finns representerade och garanterar stabilitet och samarbete. Att minska antalet fackliga representanter är en ideologiskt motiverad kompromiss som saknar tillräcklig motivering i själva lagförslaget, som i sig utformats med ett antal påståenden som uppfattats som kränkande om den bristande kompetensen hos fackliga företrädare. När framtida styrelser tillsätts vore det rimligt att man gemensamt i ägarstyrningen av fonden diskuterar vilka specifika kompetenser som önskas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

 att 3 § 1 mom. i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond får följande lydelse:

Styrelsen

Pensionsfonden har en styrelse som ansvarar för fondens verksamhet. Till pensionsfondens styrelse utser landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder sju ledamöter. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande. Tre av ledamöterna utses bland personer som föreslagits av de mest representativa fackliga organisationerna.

 

 

 

Mariehamn den 18 september 2023

 

 

 

 

 

Nina Fellman