Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet

Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Ändringsförslag till Finans- och näringsutskottets BETÄNKANDE nr 14/2022-2023 om Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet

 

Undertecknad föreslår att det andra och tredje stycket i betänkandet ersätts med följande text:  

 

”Utskottet noterar lika väl att rapporter vittnat om att situationen för strömmingen i flera delbassänger av Östersjön under senare tid förändrats till det sämre. Att strömmingen på sina håll blivit könsmogen långt tidigare än vanligt och minskat i storlek är tydliga tecken på överfiske. Konsekvenserna har särskilt drabbat det svenska kustnära yrkesfisket. Flertalet fiskare i Stockholms och Gävlebuktens skärgårdar har nämligen behövt dra ner på eller tvingats lägga ned sin verksamhet.

 

En minskad strömmingstillgång har enligt forskning betydande ekologiska effekter. Eftersom strömmingen är basföda för de flesta rovfiskar, leder en nedgång i strömmingen även till en nedgång i rovfiskstammarna. I sin tur kan det innebära en tillväxt av storspigg, vilket ökar efterfrågan på betande smådjur. Försvinner en stor del av de betande smådjuren, finns det färre organismer som tar i anspråk övergödande ämnen. Utskottet konstaterar att det är av stor vikt att landskapsregeringen följer med de ekologiska konsekvenserna av strömmingens nedgång i Östersjön, som också påverkar eller kan påverka Åland.

 

Enligt vad utskottet erfar finns det olika syn på strömmingsbeståndens tillstånd på finländskt respektive svenskt vatten, vilket delvis kan förklara att samarbetet länderna emellan gällande strömmingsfisket inte haft någon större omfattning. På senare tid har landskapsregeringen inlett ett samarbete med svenska myndigheter vilket lett till att också de finländska myndigheterna har närmat sig Sverige. För närvarande pågår en gemensam studie om strömmingens födointag. I studien som pågår 2023-24 deltar även landskapsregeringen.

 

Utskottet betonar vidare vikten av att politiken inte bara ger förutsättningar för forskning utan att politiken också utformas utifrån aktuella rön. Ett växande antal forskare har pekat på att en betydande orsak till nedgången av strömmingsbestånden går att finna i det intensiva industriella trålfisket. Även om trålbåtarna håller sig inom de angivna kvoterna tar de upp väldigt mycket fisk på väldigt kort tid och på begränsad yta. Den svenska Havs- och vattenmyndigheten förespråkar baserat på dessa rön ett förtrålningsförbud längs med Sveriges ostkust för fartyg större än 24 meter mellan fyra och tolv nautiska mil utanför kusten.

 

Med anledning av vad utskottet kunnat konstatera sker det redan en utveckling i den riktning motionärerna efterlyser varför utskottet anser att det inte behövs någon uppmaning till landskapsregeringen om ytterligare åtgärder i detta skede. Utskottet ser dock positivt på att landskapsregeringen fortsättningsvis följer frågan vaksamt.

 

Mariehamn den 26 april 2023

 

 

Simon Holmström