Ltl Simon Holmströms reservation

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2022-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottets betänkande nr 02/2021-2022 gällande MEDBORGARINITIATIV nr 1/2020-2021 Fyrverkerierna måste begränsas

 

Motivering

 

Nyårsfirandet innebär en enorm stress för djuren. Det är en tid då många djurägare tvingas täcka för fönster, lägga på musik för att överrösta ljud från uppskjutning av fyrverkeripjäser och i vissa fall ge lugnande medicin. Även flertalet vilda djur, framförallt fåglar, blir panikslagna och tappar orienteringsförmågan.

 

Raketuppskjutningar innebär en onödig miljöförstörelse. Finska säkerhets- och kemikalieverket uppger att 300 ton fyrverkerier skjuts upp vid nyåret, vilket orsakar utsläpp av 10 ton metaller och 78 ton luftburna partiklar. Det blir dessutom en hel del skräp kvar i naturen efter uppskjutningar.

 

Även om person- och egendomsskador till följd av smällare och fyrverkerier generellt sett har minskat förekommer alltjämt olyckliga händelser. Det har bland annat hänt att pjäser har riktats mot ordningsmakten, att postlådor sprängts och att soprum har fattat eld då gamla fyrverkeripjäser slängts. De största problemen med användningen av pyrotekniska artiklar uppstår i samband med alkoholkonsumtion.

 

Den finländska fyrverkeribranschen har ännu inte kommit överens om att sluta sälja lockprodukter såsom singelskott och enskottsrör vilka kan köpas för en mycket billig peng. Marknadsföringsmässigt är de nästan riktade till minderåriga. Inte heller avstår branschen från att sälja raketer på styrpinne, vilket i Sverige har ansetts så säkerhetsmässigt riskfyllt så att försäljningsförbud till privatpersoner har införts.

 

Det måste stå klart att finländsk lagstiftning på området, som också är tillämplig på Åland, inte är tillräckligt stark för att undvika skador på djur, miljö och människor. Inte heller efterlevs lagstiftningen då smällare och fyrverkerier används utanför de enligt lagen tillåtna tiderna och dessutom av minderåriga samt berusade personer.

 

Den moderna rättsuppfattningen inom alla typer av nordisk skyddslagstiftning, vare sig det handlar om djurskydd, miljöskydd eller kemikaliesäkerhet, gör gällande att strängare lagstiftning är en sista utväg om det återupprepat visat sig att ”frihet under ansvar” inte fungerar.

 

I sitt betänkande sätter social- och miljöutskottet sin tilltro till att smärre justeringar i begränsningar av användning av pyrotekniska artiklar kommer att lösa ovanstående problem. Inga övertygande motiv anges för varför efterlevnaden av dessa föreslagna begränsningar skulle vara högre än de redan nu gällande begränsningarna som inte följs. De samhälleliga skadeverkningar som privat användning av raketer och smällare orsakar idag är alltför stora för att småjusteras bort eller motverkas av informationsverksamhet.

 

Det effektivaste verktyget för att skydda djur, natur och människa är att förbjuda försäljning av raketer och smällare till privatpersoner enligt irländsk modell. I Irland är försäljningen till privatpersoner av pyrotekniska artiklar i EU-kategorierna F2 och F3 förbjuden (F4 är redan förbjudet enligt EU-rätten), liksom privat innehav och användning, medan professionella aktörer får köpa, inneha och använda pyrotekniska artiklar i kategorierna F2, F3 och F4. De hårda straffen kombinerad med årliga attityd- och informationskampanjer i samverkan med intresse- och branschorganisationer (Operation Tombola) har bidragit till en normering av beteendemönster. Enligt statistiken har sjukvårdsfall relaterat till pyrotekniska artiklar minskat avsevärt, vilket skulle vittna om att de negativa effekterna av hemmasnickrad pyroteknik inte överstiger lagstiftningens skyddsresultat. På Irland har de gällande försäljnings-, innehavs- och användningsförbuden så stort folkligt stöd att även straffskärpningar för att bryta mot förbuden diskuteras.

 

Den sjunkande konsumtionen av raketer och smällare i Norden samt den ökande omsorgen för djur och natur vittnar om att ett likadant förbud skulle ha folkligt stöd. Enligt en finsk undersökning skulle nästan hälften vilja förbjuda den privata användningen av fyrverkerier.

 

Nordiska undersökningar visar att allmänheten egentligen inte är särskilt intresserade av att skjuta upp raketer själva men majoriteten anser att fyrverkerier hör ihop med nyårsafton. Det positiva med ett försäljningsförbud är att det ökar marknaden för professionella aktörer att ordna uppvisningar. Detta har visat sig fungera väl i Irland. De professionella aktörerna är utbildade och certifierade till skillnad från privatpersoner, vilket ökar säkerheten nämnvärt. Djurägare kan på ett bättre sätt hantera på förhand anmälda fyrverkeritillställningar och arrangörerna har varit noggranna med att städa upp efter sig och undvika negativ miljöpåverkan. Risken för illegal import och ”hemmafix” minskar avsevärt genom att allmänna tillställningar ordnas. Försäljningsförbudet, och i synnerhet om det kombineras med förbud av privat innehav och användning av fyrverkerier, skapar därigenom en netto-positiv samhällseffekt som vida överstiger riskerna.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att medborgarinitiativet nr. 1/2020-2021 godkänns.

 

 

Mariehamn den 8 februari 2022

 

 

 

 

 

Simon Holmström