Medborgarinitiativ 2/2019-2020

Tillhör ärendet: Skydda sjöfågelstammen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Medborgarinitiativ

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

MEDBORGARINITIATIV nr 2/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-06-24

 

 

 

 

 

 

 


 

Skydda sjöfågelstammen

 

 

Undertecknade ombud samt viceombud har idag skriftligen lämnat in ett medborgarinitiativ till lagtingets kansli i enlighet med lagtingsordningens 29 § samt arbetsordningen 33 §.

 

Vi försäkrar att initiativet undertecknats av minst 1.000 personer som enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet samt i övrigt uppfyller de lagstadgade kraven på medborgarinitiativ.

 

 

Motivering

 

Under de senaste åren har vi konstaterat att örnstammen ökat oproportionerligt i förhållande till sjöfågelstammen. Örnen som art är ett självklart inslag som toppredator i den åländska faunan. Med starka bestånd som finns idag stjälper den andra fågelarter i ytterskärgården, vilket har irreversibla följder.

 

Syftet med initiativet är att jaktlagen ändras så att det blir tillåtet att hålla sjöfåglarnas predatorers antal inom rimliga gränser för att säkerställa reproduktion och överlevnad hos sjöfågelstammen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ändringar i jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland så att balansen mellan sjöfågelstammen och dess predatorer kan upprätthållas.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 24 juni 2020

Ombud

 

 

 

Viceombud

 

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Johan Mörn