Meddelande 2/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

MEDDELANDE nr 2/2022-2023

Datum

 

2022-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet

ekonomisk jämställdhet

 

 

ÅSUB har i elva år, på uppdrag av landskapsregeringen, utarbetat en sammanställning med könsuppdelad statistik inom olika verksamhetsområden som bilaga till landskapets budget. Under åren har budgetbilagan bidragit med könsperspektiv på bland annat ekonomi, arbetsliv, hälsa och livsstil, demografiska förändringar, inflytande, brottslighet, kommunernas verksamhet samt inflyttning och integration.

 

I år, 2022, presenteras sammanställningen för första gången separat från budgeten. Jämställdhetsarbetet är tvärsektoriellt och integrerat i budgetförslaget. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och bärkraftigt och långsiktigt samhälle. Konsekvenserna för kvinnor och män, flickor och pojkar av planerade åtgärder ska analyseras för att synliggöra problem och införliva jämställdhetsperspektivet i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av aktiviteter. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra processer och att kvalitetssäkra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. Landskapsregeringen har under 2022 fokuserat på jämställdhetsintegrering genom att samtliga avdelningar har fått ta del av utbildning inom området.

 

Ekonomisk jämställdhet är ett av sex delmål i landskapsregeringens agenda för jämställdhet. Syftet med denna översikt är att ge ett samlat kunskapsunderlag om kvinnors och mäns inkomster inom det åländska samhället för att ge underlag till beslut för uppnåendet av ekonomisk jämställdhet.

 

Tillgång till ekonomiska resurser är fortsättningsvis en orsak till ojämställdhet mellan kvinnor och män men är också ett viktigt område att följa upp på grund av de ekonomiska konsekvenserna för privatpersoner som följer av pandemin och det ekonomiska världsläget. Årets översikt sätter därför fokus på ekonomisk jämställdhet som belyses med statistik över inkomster och olika faktorer som kan påverka inkomsterna. År 2012 gjordes senast en motsvarande rapport.

 

Löneinkomsterna skiljer sig mellan kvinnor och män. En förklaring är att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid men det finns en betydande löneskillnad bland heltidsanställda mellan könen. Denna ÅSUB rapport, tillsammans med årliga lönekartläggningar, tjänar som underlag för arbetet med att undanröja ogrundade löneskillnader på grund av kön mellan kvinnor och män. En åtgärd är stärkt insyn i lönesättningen genom uppföljning av jämställdhetsplaner där lönekartläggningar ska ingå. Uppföljning och stöd till myndigheter, kommuner och skolor på Åland kommer att äga rum under 2023. Detta arbete följer också de rekommendationer på åtgärder för att förbättra lönejämställdheten i Finland som FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) har gett. I landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda finns även lika lön med som delmål och i färdplanen för 2023 anges lika lön som åtgärd. Inom landskapsregeringen har arbetet påbörjats med ett nytt jämställt lönesättningssystem för att säkerställa jämställda löner. Den nya föräldraledighetsreformen, sedan 1.8.2022, innebär en möjlighet till ett jämnare uttag av föräldrapenningen vilket också är effektivt för att nå jämställd delaktighet i arbetslivet.

 

Antalet sjukskrivningar på Åland som är två veckor eller längre ökar både för kvinnor och män. De två senaste åren har kvinnor haft nästan dubbelt mera sjukdagar än män och under 2000-talet har skillnaderna ökat. Kvinnor har därmed i högre grad än män levt på minskade inkomster under dessa sjukskrivningsperioder. Att antalet sjukskrivningar ökar både hos kvinnor och män måste tas på allvar. En fördjupning i problematiken ur ett folkhälsoperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv avses inledas under 2023.

 

Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens översikt Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män. En uppföljning över det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet som ett meddelande till lagtinget.

 

 

Mariehamn den 15 december 2022

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Annika Hambrudd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1         ÅSUB:s översikt ”Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män”