Näringsutskottets betänkande 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 8/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget genomför förändringar i landskapslagen om fiske i landskapet Åland (39/1956). Genom den föreslagna ändringen ersätts lösenbeloppet i mark med en hänvisning till en i enlighet med rikslagstiftning fastställd lösen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslaget i framställningen godkänns med en teknisk justering i rubriken till förslaget och med ändring av datum för ikraftträdandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Inledningsvis konstaterar utskottet att framställningens rubrik "omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske" inte är anpassad till framställningens innehåll, eftersom landskapsstyrelsens förslag innebär att ett lösenbelopp i mark ersätts med en hänvisning till ett lösen enligt rikslagstiftning.

     Den 1 januari 2002 infördes euron som ny valuta i Finland. Från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta i landet. Markbelopp i författningstexter måste därför ersättas med belopp i euro.

     Enligt 75 § 2 mom. landskapslagen om fiske i landskapet Åland får innehavare av fiskerätt som omhändertagit båt eller därmed jämförligt fortskaffningsmedel och redskap, om han väljer att inte anmäla brottet till åtal, behålla dessa tills dess den som har använt dem har styrkt sin identitet och betalat lösen med 1.000 mark. I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att lösenbeloppet i mark ersätts med en hänvisning till en i enlighet med rikslagstiftning fastställd lösen.

     Utskottet har erfarit att bestämmelserna om lösen måste anses vara av processuell natur och att de därför faller under rikets lagstiftningsbehörighet jämlikt bestämmelserna i 27 § 23 punkten självstyrelselagen. Motsvarande bedömning gjorde lag- och ekonomiutskottet i sitt betänkande nr 9/1984-85 i samband med behandlingen av 62 § 1 mom. jaktlag för landskapets Åland (31/1985).

     Eftersom föreslagen ikraftträdandedag enligt framställningen har passerats, föreslår utskottet att förslaget ändras till denna del.

     Utskottet delar i övrigt landskapsstyrelsens bedömningar och föreslår att framställningen godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 december 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamöterna Sune Eriksson och Ritva Sarin Grufberg samt byråchefen Carl Storå och vikarierande lagberedaren Ann-Chartotte Tynelius.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Anders Englund, Harriet Lindeman och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändring:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 75 § 2 mom. landskapslagen om fiske i landskapet Åland

 

(Ingressen lika som i framställningen).

 

75 §

(Lika som i framställningen).

__________________

 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

 

 

Mariehamn den 21 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander