Näringsutskottets betänkande 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 5/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget genomför förändringar i landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare (57/1998). Genom den föreslagna ändringen ges lantbruk med minst 20 husdjursenheter och endast en semesterberättigad lantbrukare rätt till avbytarhjälp i 30 dagar. Lika många semesterdagar föreslås för lantbruk med minst 10 husdjursenheter och med flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att semestern tas ut samtidigt och att lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget i framställningen godkänns med kompletteringen att även lantbruk med mellan 10 och 20 husdjursenheter och endast en semesterberättigad lantbrukare ges rätt till avbytarhjälp i 30 dagar. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsstyrelsen föreslår i framställningen förbättrade semesterförmåner för de lantbrukare som ensamma driver lantbruk med fler än 20 husdjursenheter. Förslaget innebär att dessa lantbrukare får rätt till avbytarhjälp med 30 dagar per år i stället för dagens 23 dagar. För att finansiera den kostnadsökning som förslaget medför, föreslår landskapsstyrelsen samtidigt att de gårdar som har minst tio husdjursenheter och två eller flera semesterberättigade lantbrukare erbjuds 30 semesterdagar under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och att lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbrukare utan risk för störningar i driften. Lagförslaget antas därmed bli kostnadsneutralt.

     Utskottet har under behandlingen av framställningen erfarit att landskapsstyrelsens förslag inte är rättvist i förhållande till de ensamma lantbrukarna som har mellan tio och tjugo husdjursenheter. Dessa lantbrukare bibehåller enligt förslaget rätten till endast 23 semesterdagar, samtidigt som övriga lantbrukare med minst tio husdjursenheter erhåller rätt till 30 semesterdagar. Rättviseskäl talar enligt utskottet för att även dessa lantbrukare skall vara berättigade till 30 semesterdagar. Utskottet anser att man bör värna om småskaligheten inom lantbruket genom att erbjuda även mindre lantgårdar samma semesterförmåner. Dessa gårdar drivs ofta på ett sådant sätt att de har en positivare miljöpåverkan än större gårdar. Det är enligt utskottet viktigt att göra det möjligt för lantbrukare att oavsett storleken på gården kunna ta ut ledighet i sådan omfattning att det är intressant att satsa på djurhållning. Målsättningen med förslaget bör vara att förbättringarna är så rättvisa som möjligt.

     Enligt den utredning som utskottet har tagit del av finns det i dag 28 ensamma lantbrukare på Åland med mellan tio och tjugo husdjursenheter. Kostnaden för att utvidga rätten till 30 semesterdagar att omfatta även denna kategori lantbrukare kan beräknas till cirka 25.500 euro (motsvarande cirka 152.000 mark) per år. Utskottet har vidare erfarit att ett överskott beträffande budgeterade medel för avbytarverksamheten har uppkommit under åtminstone de tre senaste åren. Anledningen till dessa överskott beror bland annat på att antalet vikariehjälpsdagar inte har blivit fullt så många som man har förväntat sig, att antalet lantbrukare som söker semester har minskat samt att ett antal avbytartjänster har varit obesatta. Utskottet har erfarit att trenden med minskande antal lantbrukare som söker semester fortsätter, särskilt beträffande ensamma lantbrukare med mellan tio och tjugo husdjursenheter. Eftersom utskottets förslag till komplettering av bestämmelsen medför en högre kostnad för avbytarverksamheten i jämförelse med landskapsstyrelsens förslag,  är det viktigt att konstatera att denna merkostnad torde rymmas inom de budgeterade medlen för verksamheten.

     Utskottet konstaterar avslutningsvis att reglerna om avbytarverksamhet för lantbrukare är komplicerade och svåröverskådliga, trots en relativt modern lagstiftning. Dessutom är reglerna beträffande kontroll av semesteruttag bristfälliga. En effektiv kontroll är en förutsättning för att lagen efterlevs. Överväganden bör vidare göras om semesterförmånerna bör beräknas per lantbruk, i stället för dagens beräkningssätt där utgångspunkten är de enskilda lantbrukarna. Utskottet efterlyser även att skillnaderna mellan att anlita landskapsanställda lantbruksavbytare och lantbrukarnas privata lösningar för semesterhjälp analyseras och utvärderas. Ledstjärnan i arbetet bör vara att försöka finna ett rättvist system för semesterhjälp oavsett om den ordnas genom det offentligas försorg eller genom privata initiativ. Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen snarast bör göra en grundlig genomgång av lagstiftningen på området.

     Utskottet delar i övrigt landskapsstyrelsens bedömningar och föreslår att framställningen godkänns med utskottets komplettering.

 

Detaljmotivering

 

9a § Utökad semester. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att alla lantbrukare som ensamma driver lantbruk med minst tio husdjursenheter omfattas av rätten att erhålla 30 semesterdagar per år. Genom denna ändring får alla lantbrukare som driver lantbruk med minst tio husdjursenheter under de i lagtexten angivna förutsättningarna rätt till 30 semesterdagar per år.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 november 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Ritva Sarin Grufberg, ordföranden i lantbrukarnas semesternämnd Karl-Anders Berglund, t.f. driftsledaren vid Ålands naturbruksskola Henrik Bertell, lantbrukshandläggaren Stefan Isaksson, VD för Ålands producentförbund Henry Lindström, vikarierande ledande avbytaren Cecilia Persson samt lantbrukaren Håkan Berglund.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Anders Englund, Harriet Lindeman och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändring:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

(Ingressen lika som i framställningen).

 

9a §

Utökad semester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På ett lantbruk med minst tio husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 30 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst 10 husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

(Ikraftträdandebestämmelsen lika som i framställningen)

 

 

Mariehamn den 21 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander