Näringsutskottets betänkande 17/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Avskaffande av särskilda skatteregler för captivebolag

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 27/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att särbestämmelserna om captivebolag tas bort ur landskapets skattelagstiftning  eftersom Europeiska gemenskapernas kommission bedömt att landskapets bestämmelser om captivebolag är oförenliga med den gemensamma marknaden och Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd.

     Förslaget innebär att 4 a § kommunalskattelagen upphävs och att blankettlagen om gottgörelse för bolagsskatt ändras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag omfattas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att kommunalskattelagens bestämmelser om captivebolag inte har tillämpats trots att de infördes redan år 1993. De affärsmässiga förutsättningarna för att bedriva captiveverksamhet på Åland skulle sannolikt ha varit större om landskapet hade haft lagstiftningsbehörighet i fråga om samfundsskatten. En av anledningarna till att captivebestämmelserna inte tillämpats är nämligen att statens andel av samfundsskatten kontinuerligt har ökat på kommunernas bekostnad. Detta har resulterat i att värdet av captivebestämmelserna minskat och dessutom har det rått osäkerhet beträffande eventuella ytterligare framtida minskningar av kommunalskattens andel av samfundsskatten. Dessutom kan det konstateras att inte heller de för captiveverksamheten viktiga reglerna gällande fondering hör till landskapets behörighet.

     Utskottet konstaterar vidare att det samtidigt under en längre tid har rått osäkerhet även om captivebestämmelsernas förenlighet med EG:s regler om statsstöd. Såsom framgår av framställningen har kommissionen nu tillkännagivit att captivebestämmelserna uppfyller kriterierna för sådant statsstöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden och att stödet därför måste upphävas. Utskottet konstaterar i likhet med landskapsstyrelsen att det förefaller osannolikt att landskapet skulle ha någon nytta av att driva frågan vidare i EG-domstolen varför utskottet föreslår att lagtinget omfattar lagförslagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 september 2002 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson, avdelningsjuristen Niclas Slotte och återförsäkringsdirektören Bo-Sture Sjölund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Harriet Lindeman och Anders Englund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen oförändrade.

 

 

Mariehamn den 12 september 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson