Näringsutskottets betänkande 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2010-2011

 

Datum

 

Näringsutskottet

2011-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Ändring av jaktlagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 16/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland ändras så att det möjliggörs för personer med bestående rörelsehinder att bedriva jakt på däggdjur från en stillastående motordriven trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling och snöskoter. Samtidigt föreslår landskapsregeringen att lagen ändras så att ordalydelsen avseende tillstånd för jakt på fridlysta eller fredade arter närmare följer formuleringar i fågel- och habitatdirektiven.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att det i framställningen ingående lagförslaget antas utan ändringar.

    

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det är viktigt att samtliga medborgare i samhället ska ha lika möjligheter att utöva jakt.

     Utskottet har erfarit att begreppet ”bestående rörelsehindrad” motsvarar invaliditetsklass 11 i social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificering. Invaliditetsklass 11 används till exempel som gränsvärde för beviljande av parkeringstillstånd.              Ett bestående men innebär att skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte längre kan botas. En sådan bedömning kan tidigast göras ett år efter att skadan uppstått.

Med hänvisning till ovanstående anser utskottet att lagparagrafens 50a lydelse är tillräckligt väl definierad.

     Utskottet har erfarit att nuvarande anvisningar för avläggande av skjutprov inte beaktar behovet för en rörelsehindrad att genomföra provet sittande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2011 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Torbjörn Eliasson, kommissarien Lars-Olof Styrström, jägaren Dennis Björk, jaktförvaltaren Marcus Nordberg, lagberedaren Olle Ekström och landskapsläkaren Jaana Lignell.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Leo Sjöstrand och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i oförändrad form.

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2011

 

 

Viceordförande

 

 

Jörgen Strand 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson