Näringsutskottets betänkande 6/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Näringsutskottet

2000-04-18

NU0619992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringsutskottets betänkande om

Viltvårdspremier för mårdhund och vildmink

·       Hemställningsmotion nr 9/1999-2000

 

I N N E H Å L L

SAMMANFATTNING. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

SAMMANFATTNING

 

Motionen

 

I ltl Jan-Erik Mattssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget skall hemställa om att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att ge viltvårdspremier för viltvårdande jakt av bland annat skadedjuren mårdhund och vildmink.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna att mårdhundar och förvildade minkar utgör ett stort fördärv för fågelbestånden i framför allt skärgården men att också andra djur som trut och kråka kan åstadkomma stor skada på sjöfågelbeståndet. Vidare konstaterar utskottet att vissa jaktvårdsföreningar i dag utbetalar viltvårdspremier vid jakt av så kallade skadedjur medan andra föreningar valt andra former av viltvårdande insatser. Bland de föreningar som utbetalar viltvårdspremier varierar premiernas storlek.

     Enligt utskottets mening är de viltvårdande insatserna av stor betydelse framför allt för beståndet av sjöfågel. Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen borde utreda möjligheterna att ge viltvårdspremie för viltvårdande jakt och att samtidigt utreda om det  finns skäl att utfärda rekommendationer i fråga om viltvårdspremiernas storlek så att liknande regler skulle gälla i de olika jaktvårdsföreningarna.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 april 2000 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört jaktförvaltaren Tommy Blomberg, naturvårdsintendenten Håkan Kulves, representanten för Kumlinge jaktvårdsförening Sigurd Söderlund och representanten för Lemlands jaktvårdsförening Gunnar Lindeman.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Pehrsson, vice ordföranden Sjöstrand samt ledamöterna Englund, Lindholm och Sarin-Grufberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att ge viltvårdspremier för viltvårdande jakt av bland annat skadedjuren mårdhund och vildmink.

 

 

Mariehamn den 18 april 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson