Näringsutskottets betänkande 7/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2007-2008

 

Datum

 

Näringsutskottet

2008-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Lagstiftning om bolagisering av Posten Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 25/2007-2008

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att affärsverket Posten Åland bolagiseras.

     I framställningen föreslås att det stiftas en lag om ombildande av Posten Åland till aktiebolag. Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att, till det aktiebolag som ska bildas, överlåta den egendom som affärsverket Posten Åland besitter och den verksamhet som Posten Åland idkar. Aktiebolagets verksamhetsområde avses omfatta den verksamhet Posten Åland bedriver. Posten Ålands personal övergår till anställning vid aktiebolaget. Lagen som reglerar Posten Åland ska upphävas och på aktiebolaget kommer reglerna i aktiebolagslagen att tillämpas.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till framställningens motiveringar tillstyrker utskottet landskapsregeringens förslag utan ändringar.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 10 september 2008 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, finanschefen Dan E Eriksson, jur.kand. Svante Fagerlund och VD Henrik Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, viceordföranden Jörgen Strand samt medlemmarna Leo Sjöstrand, Roger Slotte och Mika Nordberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

Mariehamn den 17 september 2008

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson