Näringsutskottets betänkande 7/2010-2011

Tillhör ärendet: Köttbesiktning
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2010-2011

 

Datum

 

Näringsutskottet

2011-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Köttbesiktning

·       Landskapsregeringens framställning nr 22/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att livsmedelslagen som är en blankettlag ändras så att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är behörig myndighet för all köttbesiktning och för tillsyn över livsmedelsföretagare som importerar eller vidareförmedlar livsmedel av animaliskt ursprung.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att det i framställningen ingående lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget till ändring av landskapslagen (2007:26) om tillämpning av livsmedelslagen klargör vilken som är den ansvariga myndigheten för köttbesiktningen inom landskapet. Vidare tydliggörs ansvaret för tillsynen av första ankomstplatsen för livsmedel av animaliskt ursprung. Utskottet erfar att tillsynsarbetet i praktiken inte kommer att förändras i förhållande till redan etablerad praxis och att den berörda myndigheten och slakterierna inte påverkas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2011 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, byråchefen Helena Blomqvist, verkställande direktören Lars-Erik Dahlman vid W.J. Dahlman ab och hygieniker Ketzia Karring vid Ålands miljö- och hälsomyndighet.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Leo Sjöstrand och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 1 juni 2011

 

 

Viceordförande

 

 

Jörgen Strand 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson