Näringsutskottets betänkande 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget genomför förändringar i landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/1966) genom att det sammanlagda markbeloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån ändras till belopp i euro samt att markbeloppet för den totala garantiansvarigheten för samtidigt beviljade landskapsgarantier i landskapslagen om landskapsgaranti för kulturella utställningar (31/1989) höjs och ändras till belopp i euro.

     Landskapsstyrelsen föreslår vidare att landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård (25/1974) upphävs.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslagen i framställningen godkänns med ändring av datum för ikraftträdandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den 1 januari 2002 infördes euron som ny valuta i Finland. Från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta i landet. Markbelopp i författningstexter måste därför ersättas med belopp i euro.

     Utskottet har beträffande landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård (25/1974) erfarit att lagstiftningen är föråldrad och att den inte längre tillämpas. I stället beviljas stöd till vattenvård genom landskapslagen om understöd för vatten- och avloppsprojekt (31/1983) eller i form av räntestödslån enligt landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (50/1988).

     Eftersom de föreslagna ikraftträdelsedagarna enligt framställningen har passerats, föreslår utskottet att förslaget ändras till denna del.

     Utskottet, som delar landskapsstyrelsens bedömningar, föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 december 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamöterna Sune Eriksson och Ritva Sarin Grufberg samt miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Anders Englund, Harriet Lindeman och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra och tredje lagförslagen med följande ändringar:

 

2.

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

4 §

     (Lika som i framställningen)

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

 

 

3.

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

4 §

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  (uteslutning).

 

 

 

Mariehamn den 18 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander