Näringsutskottets betänkande 9/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2010-2011

 

Datum

 

Näringsutskottet

2011-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Energi från förnybara energikällor

·       Landskapsregeringens framställning nr 20/2010-2011

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar lagstiftning som ansluter till EU:s allmänna mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I framställningen ingår ett förslag till blankettlag avseende rikslagstiftning om främjande av användning av biodrivmedel för transport samt förslag till ändringar i landskapslagen om bostadsproduktion samt i plan- och bygglagen för landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de tre lagförslagen i framställningen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2011 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, lagberedaren Olle Ekström, försäljningschefen Per-Ove Karlsson, inspektören Henrik Juslin och VD Roger Rundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Andes Englund, viceordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Leo Sjöstrand och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående första, andra och tredje lagförslagen oförändrade.

 

 

Mariehamn den 13 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson