Nordiska rådets berättelse 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Nordiska rådets berättelse

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE NRB nr 1/2023-2024

 

Datum

 

Ålands delegation i Nordiska rådet

2024-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2023

 

 

Med hänvisning till 6 § landskapslagen (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet överlämnar Ålands delegation i Nordiska rådet härmed berättelsen över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet under perioden l januari till den 31 december 2023.

     Berättelsen är en redogörelse för de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Landskapsregeringens arbete i Nordiska ministerrådet och i ämbetsmannakommittéerna redovisas i annat sammanhang.

 

 

 

Mariehamn den 24 april 2024

 

 

 

Ordförande

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson

 


 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

Ålands representation i det nordiska samarbetet 3

Av lagtinget valda medlemmar: 3

Av landskapsregeringen utsedda medlemmar: 3

Delegationens verksamhet under 2023. 3

Policy för Ålands delegation i nordiska rådet 3

Ålands deltagande i Finlands delegation i Nordiska rådet 4

Deltagandet i Nordiska rådet 4

Allmänt 4

Nordiska rådets möten under 2023. 4

Utskotten. 5

Gränshindersgruppen. 5

Medlemsförslag från delegationen. 5

Nordisk kulturfond. 5

Sessionsveckan. 5

Plenibeslut under sessionen. 6

Möte med de självstyrande områdena. 6

Arbete i partigrupperna. 6

Nordiska rådets priser 6

Uppföljning av aktuella och prioriterade frågor 6

Det nordiska visionsarbetet 6

Samhällssäkerhet och civil krisberedskap. 7


 

Ålands representation i det nordiska samarbetet

 

Ålands delegation i Nordiska rådet har under perioden representerat Åland i Nordiska rådet på det sätt som förutsätts i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet. Delegationen består dels av de av lagtinget valda medlemmarna jämte suppleanter, dels av landskapsregeringen utsedda representanter.

     Under perioden har delegationen med stöd av 2-4 §§ i ovan nämnda landskapslag bestått av följande personer:

 

Av lagtinget valda medlemmar:

 

Ordinarie:

Mikael Lindholm, ordförande                     (1.1. - 8.11.2023)

Camilla Gunell, viceordförande                  (1.1.-8.11.2023)

Sandra Listherby,                                       (8.11.-18.12.2023)

     viceordförande                                      (18.12.-31.12.2023)

Wille Valve                                               (8.11.-18.12.2023)

Annette Holmberg-Jansson, ordförande       (18.12.-31.12.2023)

 

Suppleanter:

Simon Holmström,                                     (1.1.-8.11.2023)

Marcus Måtar,                                                   (1.1.-8.11.2023)

Nina Fellman                                             (8.11-31.12.2023)

Mikael Lindholm                                       (8.11.-18.12.2023)

Liz Mattsson                                              (18.12.-31.12.2023)

 

 

Av landskapsregeringen utsedda medlemmar:

 

Lantrådet Veronica Thörnroos

Vicelantrådet Harry Jansson

Minister Roger Höglund

Minister Annette Holmberg-Jansson, nordisk samarbetsminister

Minister Annika Hambrudd,

Minister Fredrik Karlström,

Minister Christian Wikström

 

Landskapsregeringens mandatperiod avslutades 19.12.2023 och de nya medlemmarna från landskapsregeringen utsågs 12.1.2024.

 

Delegationens verksamhet under 2023

 

Under 2023 har delegationen sammanträtt sju gånger.

     Delegationen och Nordiska rådet har under året kunnat sammanträda med full närvaro. Covid-19-pandemin har dock introducerat den digitala mötesformen som ett varaktigt mötesredskap. De nordiska sekretariaten möts numera i allmänhet i digital form.

     Ordinarie delegationssekreterare är utskottssekreterare Sten Eriksson. Byråsekreteraren Victoria Lindblom sköter delegationens mötes- och researrangemang.

    

Policy för Ålands delegation i nordiska rådet

 

Delegationen antog i oktober 2020 en reviderad Policy för Ålands delegation i Nordiska rådet. Utgångspunkten för policyn är att inom ramen för den nordiska visionen ”Världens mest hållbara och integrerade region år 2030” och de underliggande strategiska prioriteringarna arbeta med och prioritera frågeställningar av relevans för Åland, för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och för förverkligandet av Agenda 2030. Under rubrikerna ett konkurrenskraftigt Norden utan gränshinder, ett grönt Norden och ett socialt hållbart Norden listar delegationen sina prioriterade arbetsområden.

 

Ålands deltagande i Finlands delegation i Nordiska rådet

 

I enlighet med 2 § lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet (FFS 170/60) utgör Ålands delegation tillsammans med de medlemmar som utses av riksdagen och regeringen Finlands delegation i Nordiska rådet. Under det gångna året har Finlands delegation i Nordiska rådet sammanträtt fyra gånger och arbetsutskottet en gång. De åländska ledamöterna har rätt att delta i mötena men har i allmänhet inte kunnat delta i delegationens möten på grund av långa resor. Efter två år av digitala möten återgick mötena under 2022 till närvaromöten. De åländska medlemmarna har dock haft möjlighet att delta i delegationens möten på distans med yttranderätt. För deltagande i formella beslutspunkter krävs dock fysisk närvaro.

     För hantering av mindre ärenden och operativa beslut finns det ett arbetsutskott inom delegationen. Mikael Lindholm har deltagit i arbetsutskottets möten.

     De åländska ledamöterna har under har tillgång till tolkning under den finländska delegationens möten.

    

 

Deltagandet i Nordiska rådet

 

 

Allmänt

 

Delegationen strävar till att såväl de ordinarie medlemmarna som suppleanterna utsedda av lagtinget ska kunna delta i de nordiska mötena. I allmänhet finns det suppleantplatser i något utskott så att även ersättarna kan delta fullt ut i det nordiska arbetet.

     För att som ersättare få plats i plenum krävs att någon ordinarie medlem från den åländska delegationen är frånvarande, alternativt någon från riksdagens delegation. För att en åländsk ersättare ska kunna ersätta en riksdagsledamot i den finländska delegationen krävs samtycke från den finländska delegationens ordförande. I allmänhet har de åländska suppleanterna kunnat inta en plenumplats under rådets möten.    

     Som ersättare har man inget fast utskott, men man har rätt att delta som ersättare för annan ledamot inom ramen för sina partigrupper samt som observatör i valfritt utskott. I utskotten kan man således fylla platser över nationsgränserna. Eftersom det oftast finns personer frånvarande från de största partigrupperna brukar delegationens ersättare få tillgång till utskottsplats.

    

Nordiska rådets möten under 2023

 

Nordiska rådet inledde sitt arbete 2023 med samlade utskottsmöten den 23-24 januari i Stockholm, temasession i Reykjavik 13-16 mars, sommarmöten på olika ställen i Norden 27-29 juni samt utskottsmöten i Köpenhamn den 4-5 september. Nordiska rådets årliga sessionsvecka hölls i Oslo 31.10-2.11.

     Årets traditionella sommarmöten ordnades till stor del på nordiska öar. Mikael Lindholm deltog på tillväxt- och utvecklingsutskottets möte på Svalbard, Simon Holmström deltog i hållbarhetsutskottets möte på Färöarna och utskottet för kunskap- och kultur ordnade under ordförande Camilla Gunells ledning sitt sommarmöte på Åland. Förutom det formella utskottsmötet fick deltagarna se Åland ur flera olika synvinklar med bästa möjliga väder, bl.a. ingick en seglats med galeasen Albanus.

    

Utskotten

 

Delegationens ordförande Mikael Lindholm har varit invald i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

     Lagtingsledamoten Camilla Gunell har från den 28 januari 2020 varit invald i utskottet för kunskap och kultur. På sessionen 2021 valdes Camilla Gunell till ordförande för utskottet under 2022 och fortsatte på detta uppdrag under 2023.

     Lagtingsledamöterna Simon Holmström och Marcus Måtar har i egenskap av ersättare deltagit i flera utskottsmöten under året, Holmström i hållbarhetsutskottet och Måtar i välfärdsutskottet.

 

Gränshindersgruppen

 

Gränshindergruppen är Nordiska rådets organ för att följa med det arbete som utförs i Gränshinderrådet, som är de nordiska regeringarnas organ för identifiering och hantering av gränsöverskridande hinder som uppstått mellan de nordiska länderna.

     Mikael Lindholm var Ålands representant i Nordiska rådets gränshindersgrupp.

 

Medlemsförslag från delegationen

 

Delegationens dåvarande medlemmar ställde i september 2022 ett medlemsförslag (A1924/UHN) till Nordiska rådet i vilket man föreslår att rådet ska rekommendera att Nordiska ministerrådet låter utarbeta en nordisk Östersjöstrategi.

     Delegationen motiverade förslaget med att en Östersjöstrategi kunde innehålla strategiska prioriteringar inom de viktigaste klimat- och miljömässiga problemområdena och identifiera åtgärder där den största nordiska potentialen finns att lösa dem. Åtgärdsområden kan omfatta kunskapshöjande projekt och samarbeten, nordisk finansiering, samordning av havsförvaltning, behov av harmoniserad lagstiftning samt nordiska positioner gentemot andra beslutsfattande organ. Det är också viktigt att strategin tar fokus på de stora möjligheter för livskvalitet, ekonomi och välstånd som ges av en bättre havsmiljö.

     Ärendet var vid årets slut ännu inte slutbehandlad i utskottet för ett hållbart Norden.

 

Nordisk kulturfond

 

Ålands styrelserepresentanter i Nordisk kulturfond utses för tvååriga perioder alternerande av lagtinget och landskapsregeringen. Under perioden 2023-2024 representeras Åland av kulturplanerare Yvonne Törneroos från landskapsregeringen med antikvarie Pia Sjöberg som suppleant.

 

Sessionsveckan

 

Nordiska rådets årliga session hölls som planerat i Oslo. Från lagtinget deltog delegationsordföranden Mikael Lindholm, vice ordföranden Camilla Gunell samt ersättaren Simon Holmström biträdda av delegationssekreteraren och byråsekreteraren.

     Från landskapsregeringen deltog lantrådet Veronica Thörnroos samt ministrarna Annika Hambrudd, Annette Holmberg-Jansson och Christian Wikström. Dessa biträddes av ett antal tjänstemän.

     Toppmötet mellan Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna hade den nordiska visionen för 2030 som tema. Hur ska den uppnås och hur ska de unga involveras i arbetet var ledfrågor inför diskussionen, samt vidare temat över hur det nordiska samarbetet inom totalförsvarets område ska fördjupas.

     NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg var sessionens gästtalare och han lyfte den långa räcka av politiska utmaningar som ligger framför de nordiska länderna och NATO.

     På grund av lagtingets avslutningsceremoni deltog inte någon av talmännen i det talmansprogram som traditionellt ordnas i samband med rådssessionen.

 

Plenibeslut under sessionen

 

I samband med plenum slutbehandlades 27 ärenden som utmynnade i en rekommendation till de nordiska regeringarna. Flera av dessa ärenden hade sin uppkomst som åländska initiativ, till exempel ett förslag om ett hållbart strömmingsfiske i Östersjön med Mikael Lindholm och Simon Holmström som första undertecknare, ett förslag om stärkt ekocidlagstiftning med Simon Holmström som en av tre förslagsställare, en nordisk kommission för yrkesutbildningar med Camilla Gunell som första undertecknare samt ett förslag om en nordisk insats mot internationell miljöbrottslighet med Simon Holmström som första undertecknare.

 

Möte med de självstyrande områdena

 

I samband med sessionsveckan brukar delegationerna från de självstyrande områdena av tradition anordna ett gemensamt möte. Sessionens möte var välbesökt från samtliga deltagande autonomier från såväl regerings- som parlamentarikerhåll.

     På mötet diskuterades speciellt den kommande översynen av Helsingforsavtalet och Färöarna lyfte sina önskemål om ett fullständigt medlemskap i Nordiska rådet. Åland lyfte upp Hagasamarbetet som en viktig fråga för vår del.

 

Arbete i partigrupperna

 

Inom ramarna för Nordiska rådets arbete samlas rådsmedlemmarna till partipolitiska överläggningar om frågor som är aktuella i det nordiska samarbetet. Mikael Lindholm och Simon Holmström har varit medlemmar av Mittengruppen, Camilla Gunell har deltagit i den Socialdemokratiska gruppen och Marcus Måtar i den Konservativa gruppen.

 

Nordiska rådets priser

 

År 2023 delades Nordiska rådets fem olika priser ut på en gala den 31 oktober i samband med sessionen i Oslo. Utdelningen på Oslooperan inför inbjuden publik och sändes via strömningstjänster. Bland de nominerade fanns Amanda och Sofia Chanfreau i kategorin barn- och ungdomslitteratur, Zandra Lundberg till litteraturpriset och gruppen Whatclub till musikpriset.

 

Uppföljning av aktuella och prioriterade frågor

 

Det nordiska visionsarbetet

 

Den år 2019 antagna nordiska visionen Vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030 hade extra aktualitet under året eftersom nya samarbetsprogram skulle utarbetas för perioden 2025-2030. I de riktlinjer som samarbetsministrarna antog i januari beslöts att varje fackministerråd utarbetar ett eget samarbetsprogram för den återstående perioden för förverkligandet av visionsarbetet.

     Diskussionerna öppnades under Temassessionen i Reykjavik i mars och fördes kring visionens tre fokusområden: ett grönare Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Under diskussionerna lyftes bl.a. frågor om jämställdhet och om ungas välmående. Ärendet med inrättandet av ett ministerråd för transportpolitik är en nordisk långkörare som också var uppe till diskussion.

     Den inriktning för uppnående av visionen som ministerrådet valde i samband med budgeten för 2021 och framåt skapade en viss friktion mellan ministerrådet och rådet eftersom budgetmedel styrdes över från den kulturella sektorn till klimatsatsningar. Friktionen löstes med politiska förhandlingar och en budgetkompromiss uppstod. Även under 2023 hölls förhandlingar gällande budgeten för 2024 som resulterade i en budgetkompromiss omfattande cirka 2,7 miljoner euro (av totalt ca 140 m€). Ett ökat förhandlingsförfarande mellan ministerrådet och rådet verkar ha etablerat sig som ett nytt normalläge, vilket troligtvis vitaliserar det nordiska parlamentariska arbetet.

 

Samhällssäkerhet och civil krisberedskap

 

Under Temasessionen behandlade en av temadiskussionerna energiförsörjningen i en orolig tid. Energisektorn står inför stora utmaningar med krav på en grön omställning, en stabil försörjningsberedskap och samtidigt upprätthållande av stabila och rimliga priser för konsumenterna. Som underlag för diskussionen fanns en nyutgiven rapport från Nordisk Energiforskning (The Nordic Energy Trilemma).

     I samband med detta tema slutbehandlades ett medlemsförslag om stöd till återuppbyggnaden av Ukraina samt ett medlemsförslag om ett ökat nordiskt försvarssamarbete.

     Den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa har väckt frågan om Helsingforsavtalet, som reglerar det nordiska samarbetet, borde ses över. Presidiet tillsatte därför en arbetsgrupp för detta på sitt möte i juni och det första mötet i arbetsgruppen hölls i augusti. Arbetsgruppen lämnar sin rapport till presidiet i april 2024.