Parallelltexter FR 2/1999-2000

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR 2/1999-2000

 

Datum

Beteckning

 

1999-10-14

FR0219992000P

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om hälso- och sjukvården (60/93), sådan den lyder i landskapslagen den 13 mars 1997 (27/97) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §

     Kommunerna är skyldiga att ersätta landskapet för de kostnader som landskapet förorsakas genom den åldringssjukvård som hälso- och sjukvårdsmyndigheten tillhanda­håller. Ersättningen skall erläggas som en fast avgift per vårddygn. Avgiftens storlek fastställs årligen på förhand som den ge­nom­snitt­li­ga kost­na­den för vård vid Tro­berg­s-hem­met och De Gam­las Hem, med en förhöj­ning om 35 procent. Vid be­räkningen av den genom­snittliga kostna­den används se­nast fastställ­da bok­slut för nämn­da in­rätt­ningar. Av­gif­ten, till den del den inte täcks med av­gifter och andra er­sätt­ningar som betalas av pati­ente­n, erläggs av patien­tens hem­kom­mun.

     Kommunernas ersättningsskyldighet enligt 1 mom. gäller endast för kostnader som utgör driftskostnader.

13 §

     Kommunerna är skyldiga att ersätta landskapet för de kostnader som landskapet förorsakas genom vården vid Gullåsens primärvårdsplatser, förutom den palliativa vården, som hälso- och sjukvårdsmyndigheten till­handa­håller. Ersättningen skall erläggas som en fast avgift per vårddygn. Avgiftens storlek fastställs årligen på förhand som den ge­nom­snitt­li­ga kost­na­den för vård vid Tro­bergshem­met och De Gam­las Hem, med en förhöj­ning om 35 procent. Vid be­räkningen av den genom­snittliga kostna­den används se­nast fastställ­da bok­slut för nämn­da in­rätt­ningar. Av­gif­ten, till den del den inte täcks med av­gifter och andra er­sätt­ningar som betalas av pati­ente­n, erläggs av patien­tens hem­kom­mun.

     I 1 mom. angiven avgift skall respektive hemkommun även erlägga för de patienter som utan medicinska skäl är kvar inom specialsjukvården längre än en vecka efter det att hälso- och sjukvårdsmyndigheten har informerat kommunen om att patienten kommer att skrivas ut. Informationen skall lämnas skriftligen på en av landskapsstyrelsen fastställd blankett.

     Kommunernas ersättningsskyldighet enligt 1 och 2 mom. gäller endast för kostnader som utgör driftskostnader.

 

till dokumentets topp