Republikens presidents framställning 10/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Arbetsgruppen för vägsäkerhet (WP 1) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa godkände vid sin 81:a session den 21–25 september 2021 ett förslag till ändring av konventionen om vägtrafik, enligt vilket det till artikel 1 i konventionen fogas en ny punkt ab och en ny punkt ac och till konventionen en ny artikel 34 bis (Wienkonventionen om vägtrafik). FN:s generalsekreterare meddelade konventionsparterna det officiella förslaget till ändring av konventionen den 15 januari 2021 (depositariens meddelande C.N.5.2021.TREATIES-XI.B.19).

            Finland meddelade att man godkänner ändringarna, och de blir bindande för Finland den 14 juli 2022. Konventionen ingicks 1968, och Finland ratificerade den 1986 (FördrS 30/1986). I konventionen föreskrivs det bland annat om internationella vägtrafikregler. Ändringarna i konventionen ändrar i sig inte direkt rättsläget, utan det förutsätts närmare nationella bestämmelser.              

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

           

 

Med bifogande av statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 25 maj 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/11602/2022