Republikens presidents framställning 11/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Bilaga III till 1992 års allmänna överenskommelse om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000, nedan HELCOM-konventionen) gäller bedömningsgrunder och åtgärder för förhindrande av förorening från land. Del II i bilagan gäller belastning från jordbruk. Enligt bilagan ska konventionsparterna genomföra de åtgärder som anges i bilagan, beakta bästa miljöpraxis (BEP) och bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska belastningen från jordbruket. Dessutom ska avtalsparterna utarbeta anvisningar och rapportera till kommissionen.

            HELCOM-konventionens ministermöte beslutade den 20 oktober 2021 om ändring av del II i bilaga III till den allmänna överenskommelsen. Ändringar i bilagorna till HELCOM-överenskommelsen ska i enlighet med artikel 32.3 anses ha blivit godkända efter utgången av den tid som kommissionen har fastställt, om inte en enda part under denna tid skriftligen har meddelat att den motsätter sig ändringarna. Ändringarna i bilaga III till avtalet träder i enlighet med kommissionens beslut i kraft den 20 oktober 2022.

            Bestämmelserna gäller naturskydd, som enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 25 maj 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/11022/2022