Republikens presidents framställning 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang har som mål att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. För detta ändamål innehåller konventionen bestämmelser om åtgärder och god praxis mellan de myndigheter och de privata aktörer som har att göra med arrangemangen av idrottsevenemang samt andra intressenter, såsom åskådarna, för att utveckla en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service.

            I propositionen föreslås det också att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland säger upp den av Europarådet ingångna europeiska konventionen från 1985 om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher.

            Konventionen trädde i kraft internationellt den 1 november 2017. För Finlands del träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer en månad efter det att Finland har

deponerat sitt godkännandeinstrument. De lagförslag som ingår i propositionen avses träda i

kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs

genom förordning av statsrådet.

            Konventionen innehåller bestämmelser som gäller allmän ordning och säkerhet där landskapet Åland enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland har lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelselagen för konventionen ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 45/2021 rd) i saken, i vilken den nämnda konventionen ingår, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 24 september 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/6190/2021